מאמר: אישור המנהל לשנה רביעית

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

כאמור לעיל, סעיף 145 לפקודה מאפשר לפקיד השומה להוציא שומות, תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה הנישום הגיש את הדוח השנתי.

חריג – במידה ומנהל רשות המיסים אישר אז ניתן להאריך את התקופה ל- 4 שנים.

עולה השאלה – אימתי מנהל רשות המיסים יאשר הארכה תקופת הוצאת השומה ל- 4 שנים?

הארכה שכזו פוגעת בזכויות של הנישום, ובעקרון "סופיות הדיון".

המחוקק איפשר למנהל רשות המיסים לאשר הארכה של תקופת הדיונים, בשנה נוספת, ללא תנאים מיוחדים.

יחד עם זאת, מן הראוי שיהיו כללים אחידים וברורים בהם מנהל רשות המיסים יקבע אימתי תתאפשר הארכה של התקופה בשנה נוספת.

בחוזר מס הכנסה 3/09, נקבע[1]:

"פנייה להארכת תקופת השומה תעשה במקרים מיוחדים בלבד, תוך התחשבות בעקרון סופיות השומה. פניה להארכת תקופת השומה, תעשה זמן סביר לפני תום תקופת ההתיישנות הרגילה של השומה… אישור המנהל לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה ייעשה רק במקרים חריגים, לאחר עריכת שימוע בנוכחות הנישום או בא-כוחו ובאישורו של הסמנכ"ל לעניינים מקצועיים".

בהתאם להנחיות של רשות המיסים – על המפקח (פקיד השומה) לפנות אל הנציבות (ל"מנהל") בטופס מיוחד שנקבע לכך ולציין את הסיבה שלבקשת המפקח/פקיד השומה יש להאריך את המועד.

פנייה שכזו, לא תעשה באופן שוטף וסדיר. יש צורך באישור ספציפי ומיוחד של ה"מנהל" (הנציבות) בנושא זה, ומן הראוי שרק תיקים מיוחדים, ומקרים חריגים ביותר יאפשרו הארכה בשנה נוספת.

חוזר מס הכנסה קובע כי על המפקח/פקיד השומה לפנות ל"מנהל" בבקשה לאשר תוספת של שנה רביעית לפני תום תקופת ההתיישנות הרגילה.

קרי – במידה ומדובר בשנת המס 2008, והדוח בגין שנה זו הוגש במהלך שנת 2009. במקרה זה תקופת ההתיישנות הרגילה היא עד ליום 31/12/12. במידה ומבקשים להאריך את תקופת ההתיישנות עד ליום 31/12/13 – יש להגיש בקשה זו ל"מנהל" עוד במהלך תקופת ההתיישנות הרגילה, קרי – עד ליום 31/12/12.

יחד עם זאת, החוזר מאפשר למפקח לפנות לאישור השנה הרביעית, גם במהלך השנה הרביעית עצמה. בהתאם לדוגמא, הגשת הבקשה להארכת תקופת ההתיישנות של שנת 2008, במהלך שנת 2013 (לאחר שכבר תמה תקופת ההתיישנות הרגילה).

החוזר קובע כי פנייה שכזו, במהלך השנה הרביעית עצמה, תיעשה רק במקרים חריגים, ובנוסף החוזר קובע כי במקרה שכזה יש שני תנאים נוספים:

·         יש לערוך "שימוע" לנישום – לפני פנייה למנהל.

·         יש לקבל אישור של הסמנכ"ל לעניינים מקצועיים ברשות המיסים.

שני תנאים אלה לא חלים כאשר מדובר בפנייה שנעשית לפני תום תקופת ההתיישנות הרגילה.

כלומר, אין דרישה לעריכת שימוע לנישום ו/או בא-כוחו, במידה ומבקשים להאריך את תקופת התיישנות בשנה, במהלך תקופת ההתיישנות עצמה.

חוזר מס הכנסה (3/09) קובע דוגמאות למקרים בהם יאפשרו להאריך את תקופת השומה ל- 4 שנים.

להלן הדוגמאות המובאות בחוזר:

◦         קיים קושי אובייקטיבי לאיסוף מידע חיוני לביסוס השומה עד תום תקופת ההתיישנות הרגילה.

◦         בבדיקה השוטפת התגלו עובדות חדשות ומהותיות שנדרש זמן נוסף לברר אותן.

◦         כאשר מדובר בביקורת בקבוצת חברות – ויש צורך להאריך את התקופה, "כדי לא לפגוע בשומות של החברות הקשורות".

◦         מתקיימת בדיקה ו/או חקירה גלויה או סמויה, שנדרשת התערבות של פקיד שומה חקירות, בטרם ההליך האזרחי.

◦         במהלך ההליך יש קושי לקבלת מידע מגורמים חיצוניים, כגון: משטרה, שלטונות מס זרים וכו'.

◦         במסגרת שומה שלב ב' – קיים צורך בבדיקות נוספות לביסוס עובדתי לקראת הוצאת צו.

הוראה זו, המאפשרת למנהל להאריך את תקופת ההתיישנות בשנה אחת נוספת נקבעה בתיקון 134 לפקודה, החל מיום 1/6/03, בנוגע לשומות לשנת 2002 ואילך.

לפי חוזר 3/09 במידה והרפרנט המקצועי אישר את הארכת תקופת ההתיישנות יש להודיע "בהקדם האפשרי לנישום ו/או למייצגו".

 


[1] חוזר מס הכנסה 3/09 "הארכת תקופת התיישנות שומה" (מיום 11/11/09),

    מיסים כג/6.

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "דיוני שומה והליכי שומה".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/ds

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום, היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

You may also like...

כתיבת תגובה