מאמר: שומה עצמית

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

השלב הראשון ב"הליכי השומה" מתחיל בהגשת דוח שנתי.

במסגרת הדוח השנתי, הנישומים נדרשים להצהיר על הכנסות שהופקו או נצמחו על ידם בשנת המס החולפת.

ברגע קליטת הדוח השנתי, בין אם הדוח שודר באינטרנט/שע"מ, ובין אם לא הייתה חובה לשדר אותו והוא הוגש רק ידנית, פקיד השומה מוציא "הודעת שומה" שכוללת את הנתונים כפי שהוגשו על ידי הנישום בדוח השנתי.

הודעה זו הינה בבחינת "שומה עצמית".

לפקיד השומה, אין סמכות לשנות את ה"שומה העצמית", ועל השומה העצמית להיות בדיוק בהתאם לנתונים שהוגשו ודווחו בדוח השנתי של הנישום, למעט חריגים שמיד נדון בהם.

ה"כלל" הוא, כאמור, ש"השומה העצמית" זהה לחלוטין לדוח השנתי שמוגש ע"י הנישום לפקיד השומה.

שומה עצמית מסומלת ע"י פקיד השומה כשומה שמספרה 00.

סעיף 145(א)(3) לפקודה קובע כי ישנן מספר פעולות שפקיד השומה רשאי לבצע, ולמעשה לשנות את הנתונים שהוגשו ע"י הנישום בדוח השנתי, ועדיין השומה תיחשב כ"שומה עצמית".

הסעיף קובע כי:

"רשאי פקיד השומה, תוך 6 חודשים, מיום קבלת דוח שהוא שומה עצמית, לעשות כמפורט להלן, ויוסיפו לראות את הדוח כשומה עצמית….:

(א) לתקן טעות חשבון שנפלה בדוח.

(ב) ליישם הוראות כל דין החלות על הנישום בהיותו חייב בניהול פנקסי חשבונות לשנת מס פלונית… ולא ניהלם, או שניהלם רק בחלק מהתקופה שבה היה חייב לנהלם, או לא ביסס את הדוח שלו על פנקסי החשבונות.

(ג) ליישם הוראות כל דין החלות על הנישום לאחר שנקבע בקביעה סופית כי פנקסיו אינם קבילים".

ראשית, לפקיד השומה הסמכות לתקן את הנתונים שהגיש הנישום, במסגרת הדוח השנתי, ולקבוע זאת עדיין כ"שומה עצמית" רק בפרק זמן של חצי שנה (6 חודשים) מהיום שבו הוגש הדוח השנתי ע"י הנישום.

שנית, השינויים מוגבלים לשינויים "טכניים" לחלוטין, שאין בהם "שיקול דעת" לפקיד השומה, ושאין בהם משום פגיעה בנישום.

במידה ופקיד השומה מבקש לשנות את ה"שומה העצמית" בנושאים "מהותיים" – שינוי שכזה יכול להוות פגיעה מאוד משמעותית בזכויותיו החוקתיות של הנישום.

לדוגמא: הנישום טוען כי הוא זכאי ל"חישוב נפרד" ולא "חישוב מאוחד". הבדל כספי בין "חישוב מאוחד" ל"חישוב נפרד" יכול להתבטא בעשרות אלפי שקלים בשנה, ואף יותר מכך. מדובר פה בעניין "מהותי".

במידה ונאפשר לפקיד השומה לבצע את השינוי, במסגרת ה"שומה העצמית" אזי "סגרנו" בפני הנישום את הדרך להתגונן ולטעון אחרת.

כפי שנראה להלן, המחוקק קבע דרכים שהנישום יכול לבקש "השגה" על שומה שערך פקיד השומה, ואף להגיש "ערעור" לבית המשפט המחוזי, וערעור נוסף בזכות לבית המשפט העליון.

במידה ופקיד השומה מראש יקבע עניין מהותי כ"שומה עצמית" – אין לנישום כלל אפשרות לערער על כך!

ה"שומה העצמית", כשמה כן היא, מדובר בשומתו "העצמית" של הנישום. הנישום אינו זכאי להגיש השגה ו/או ערעור על שומתו העצמית.

במידה ופקיד השומה ישנה את נתוני הדוח שהנישום הגיש ויקבע זאת כ"שומה עצמית" הוא יגרום לנישום נזק – ולמעשה ימנע מהנישום את הזכות החוקתית להגיש השגה וערעור על עמדתו של פקיד השומה.

במידה ופקיד השומה פועל שלא כדין ומבצע שינויים "מהותיים" בנתוני הדוח שהגיש הנישום, וקובע זאת כ"שומה עצמית" (00) אזי הדרך של הנישום להתמודד עם זה היא פנייה לבית המשפט ב"סעד הצהרתי" שיורה לפקיד השומה לשנות את הנתונים ולקבוע את הנתונים שהוגשו ע"י הנישום, במסגרת הדוח השנתי כ"שומה עצמית".

מן הראוי ומן ההיגיון שבית המשפט ייענה באופן חיובי, ללא שום תנאים, לבקשה שכזו, שכן במקרה זה פקיד השומה לא נפגע כלל. לפקיד השומה, כפי שיתואר להלן, הסמכות לקבוע את נתוני ההכנסות של הנישום ב"שומה לפי מיטב השפיטה", אך אין לו סמכות לשנות את השומה העצמית.

כאמור, במידה ופקיד השומה סובר כי הנתונים שהוגשו ע"י הנישום אינם נכונים ו/או יש ליישם הוראות כל דין ו/או פרשנות משפטית אחרת לפקודת מס הכנסה – יועיל בטובו פקיד השומה ויוציא שומה בהתאם. בדרך זו, לנישום יש את הזכות והאפשרות החוקית לערער על עמדתו של פקיד השומה.

סעיף 145(א)(3)(א) לפקודה קובע כי פקיד השומה רשאי לתקן טעות חשבון שנפלה בדוח. הוראה זו מוגבלת לטעות חשבון. הכוונה היא לטעות חישובית בלבד.

כגון: הנישום כתב שיש לו הכנסה של 100,000 ₪ והוצאות של 40,000 ₪, והוא בטעות רשם שההכנסה החייבת שלו (הרווח לצרכי מס) הוא 40,000 ₪, במקום 60,000 ₪. במקרה שכזו מדובר בטעות חשבון, קרי – טעות חישובית, ופקיד השומה יכול לתקן את החישוב.

סעיף 145(א)(3) – סעיפים קטנים (ב) ו- (ג) קובעים כי פקיד השומה יוכל ליישם את הוראות הדין שחלות במקרה של פסילת ספרים.

מדובר רק על הוראות הדין הטכניות – שאין בהם שיקול דעת, כגון: הגדלת שיעורי המס בגין "חייב ולא ניהל" וכו'.

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "דיוני שומה והליכי שומה".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/ds

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום, היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה