המדד המשולב לחודש אוקטובר 2014 עלה ב-0.1%

המדד המשולב למצב המשק בחודש אוקטובר עלה ב-0.1%. קצב גידולו של המדד ממשיך להיות איטי, בדומה לקצב הצמיחה שלו מתחילת השנה. התנודות האחרונות בקצב גידולו של המדד, ובקצב הצמיחה במשק, נובעות בעיקר מההשלכות של מבצע "צוק איתן". המדד המשולב לאוקטובר הושפע לטובה מעליות במרבית המדדים, ובעיקר מהעליות במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של ענפי המסחר והשירותים לספטמבר. הירידה במדדי היבוא והירידה בהתחלות הבנייה באוגוסט מיתנו את קצב עליית המדד. לא היו עדכונים של ממש בקצב עליית המדד בחודשים הקודמים (לוח 1).  לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אוקטובר

 

0.06

ספטמבר

0.18

0.16

אוגוסט

0.10

0.09

יולי

0.02-

0.04-

 

 

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

1.4

4.0

-1.0

מדד הפדיון בשירותים (ללא פיננסים, חינוך, ומינהל ציבורי)

 

1.0

1.9

-2.2

מדד הפדיון במסחר

 

4.1

2.1

-4.4

יבוא מוצרי הצריכה3

-0.1

-5.3

6.7

-2.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) 3

-2.8

-0.3

-1.0

-1.5

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 3

2.0

7.1

-4.9

0.6

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3

0.0

1.2

-5.0

-2.1

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.2

-0.8

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי1

2.70

2.65

2.66

2.67

התחלות הבנייה2

 

 

-4.9

3.1

 
  1. שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.
  2. ממוצע נע לשישה חודשים.
  3. מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה