החלטת מיסוי : 8973/14 אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ

החלטת מיסוי : 8973/14

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף

הנושא: אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה זרה, שאין לה עסקים או פעילות בישראל והיא בגדר "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ (להלן- "תושב החוץ"), חתמה על שני חוזים עם שתי חברות ישראליות: חברה א' וחברה ב' .

2. עפ"י החוזים, חברה א' תייצר עבור תושב החוץ חלקים מסוימים ואילו חברה ב' תבצע עבור תושב החוץ עיבוד סופי לאותם החלקים שיוצרו ע"י חברה א'.

בהתאם לחוזים, נתבקשה חברה א' לשלוח את החלקים שייצרה לחברה ב' בארץ, שמבצעת את העיבוד לאותם החלקים ומייצאת בסוף התהליך את החלקים הסופיים לתושב החוץ.

3. כל חברה תקבל את התמורות המגיעות לה באופן ישיר מתושב החוץ ותוציא חשבוניות מס לתושב החוץ באופן נפרד.

4. חברה ב' מבצעת את היצוא רק עבור מרכיב העבודה שלה (רשומון היצוא שהיא תוציא לא יכלול את שווי החלקים שקיבלה מחברה א' ובכך בעצם המחיר לצורך הייצוא נמוך יותר משווי החלקים).

הבקשה:

אישורנו לחברה א' בדבר החלת מע"מ בשיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ בגין יצוא הטובין לתושב החוץ, על אף העובדה שחברה ב' הינה היצואן הסופי של הטובין.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1. סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ קובע כי בגין טובין שהותר לגביהם רשימון יצוא תחול חבות במע"מ בשיעור אפס.

2. אנו מאשרים את חשבוניות המס שתוציא חברה א' לתושב החוץ כ-"מסמך אחר" לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ, לצורך חבות במע"מ בשיעור אפס, והכול בהתאם לכל התנאים המפורטים להלן:

א. חברה א' תמציא לתחנת המע"מ בה היא רשומה העתק מהמסמכים הבאים:

1. המסמכים הרלוונטיים לעסקה מול תושב החוץ לרבות טופס הזמנה מתושב החוץ, ההסכם בין הצדדים וכו'.

2. חשבוניות המס שהנפיקה כדין לתושב החוץ.

3. תעודת משלוח המאשרות את מסירת הטובין לחברה ב'.

4. המסמכים שחברה ב' מנפיקה עבור המכס המפרטים את המחיר המלא של הטובין שנשלחים ללקוח בחו"ל, לרבות מחיר הטובין שנמכרו ע"י חברה א' (מדובר במסמכים המצורפים לרשימון היצוא של הטובין המוצאים לתושב החוץ המעידים על המחיר המלא של הסחורה שנכללה ברשימון).

5. עד לתאריך 31/12 מדי שנה קלנדרית תומצא רשימה המפרטת את המסמכים שדווחו על ידה כ-"מסמך אחר" ומהווים אסמכתא בידי חברה א' לחבות במע"מ בשיעור אפס.

ב. כל המסמכים המפורטים לעיל ישמרו כחלק מתיעוד החשבונאי של חברה א' בהתאם להוראות סעיף 25 (ג) להוראות ניהול פנקסי חשבונות.

You may also like...

כתיבת תגובה