אושר סופית – הקלה לעסקים: לא יחויבו בדוח מקוון על הכנסה נמוכה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת הכספים בראשות ח"כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי).ההצעה נועדה להחיל דיווח מפורט על יחיד שמחזור העסקאות שלו עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים או שמנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת חשבונאות כפולה.  כמו כן, מוצע להחיל דיווח מפורט על חברות שמחזור עסקאותיהן עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים בשנה.  כמו כן, נקבעה הוראת שעה לשנת 2014 לפיה הדיווח המפורט יחול על חברות שמחזור עסקאותיהן הוא שני מיליון שקלים חדשים ונוסף, לאפשר לעוסקים המחויבים בדיווח מפורט להגיש במהלך שנת 2014 את הדיווח התקופתי בחמישה עשר בכל חודש, ודו"ח מיוחד בתוך חמישה עשר ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי שיהיה דו" מפורט.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מדוח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג שאומץ על ידי הממשלה, עולה כי קיים פער משמעותי בין הפעילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל במדינת ישראל. נמצא, כי הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל בישראל גדולה בכ– 23% מהפעילות הכלכלית המדווחת.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה