אורכה למועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל

ביום 9/3/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות וכן מסמך לציבור בעניין הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל (להלןהסדרי מעבר").

על רקע התיקון לחוק אותו יזמה הרשות כחלק מהמאבק בהון השחור שהבטיח שהחל מתאריך 1.1.14 יתחייבו נאמנויות שהוקמו לפני 31.12.2013 שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל על הכנסתן במס בישראל, גיבשה רשות המסים הסדרי המעבר לנאמנויות האמורות שנועדו להתמודד עם מקרים בהם קיימת השפעה של הנהנה הישראלי אך  קיים קושי באיתור והוכחת ההשפעה הנ"ל.
 

בהסדרי המעבר מוצעות מספר חלופות מיסוי שיקבעו על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של הנהנה בנאמנות. על פי הוראות ההסדר נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס (בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת) בתקופה הקובעת. כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 3%-6% המחושבים על הון הנאמנות (במקום על ההכנסה החייבת).


על רקע בקשות שהועלו על ידי לשכות המייצגים וציבור הנאמנים, החליטה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר  בצירוף הנספחים הרלוונטיים למשרדי השומה תל אביב 1 או פקיד שומה תל אביב 3, לפי העניין, עד ליום 30.6.2015

 

You may also like...

כתיבת תגובה