אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

ביום 9/3/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות וכן הודעה לציבור בעניין הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל (להלן: הסדר מעבר").

ביום 15/12/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור, לפיה נתנה הרשות אורכה למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר, בצירוף הנספחים הרלוונטיים, למשרדי השומה תל-אביב 1 או תל-אביב 3, לפי העניין, עד ליום 30/6/2015
ביום 25/6/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור, לפיה נתנה הרשות אורכה למועד מסירת ההודעות (בטופס מס147ובטופס מס154)
על "נאמנות קרובים" שהוקמה לפני יום 1/1/2014 (להלן"יום התחילה") ועל בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה (להלן: "ההודעות").

על רקע בקשות שהועלו על ידי הלשכות המקצועיות וציבור הנאמנים, החליטה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד מסירת ההודעות, כמפורט להלן:

את ההודעות ימסור הנאמן לפקיד השומה עד יום 30/6/2015 או עד מועד החתימה על הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם. ניתנה על ידי פקיד השומה אורכה למועד הגשת הדו"ח השנתי של הנאמנות לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2014 (להלן"הדו"ח השנתי") – יוגשו ההודעות במועד הגשת הדו"ח השנתי בהתאם לאורכה או עד מועד החתימה על הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מיום 31/12/2015.
לא בחר הנאמן בטופס 154 שהגיש במועד כאמור לעיל את מסלול המיסוי שיחול על נאמנות הקרובים – יראו אותו כאילו בחר במסלול מיסוי של חיוב במס של נהנה תושב ישראל בנאמנות במועד החלוקה, כאמור בסעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה.   

 

You may also like...

כתיבת תגובה