בחודש פברואר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-20.1 מיליארדי ₪

 

1. סך הכנסות המדינה ממסים

בחודש פברואר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-20.1 מיליארדי ₪.

בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 3.8% לעומת חודש פברואר אשתקד. הגביה ממסים ישירים עלתה ב 5.2%, והגביה ממסים עקיפים עלתה ב- 2.2%.

בהצעת התקציב לשנת 2015 הוצגה תחזית גביית מסים של 260.8 מיליארד ₪. תחזית זו הניחה שמספר שינויי חקיקה יאושרו על ידי הכנסת – הפחתה של 5 מיליארד ש"ח בגין מע"מ על דירות מגורים מחד ותוספת של כמיליארד ש"ח בגין תיקוני חקיקה לסגירת פרצות במערכת המס והעלאת המס על עובדים זרים מאידך. שינויים אלה לא אושרו על ידי הכנסת כך שהתחזית לשנת 2015, המותאמת לשינויי חקיקה, עומדת על 261.8 מיליארד ₪. מתחזית זו ניתן לגזור תחזית של 20.1 מיליארד ₪ לחודש פברואר 2015. בפועל, הסתכמה הגבייה כאמור ב-20.1 מיליארד ₪, גבייה מוכה ב- 0.4 מיליארד ₪, בהמשך לעודף של 1.7 מיליארד ₪ בחודש ינואר, כך שמתחילת השנה נרשם עודף של 1.3 מיליארד ₪. עודף זה הוא תוצאה של עודף של 1.8מיליארד ₪ במסים ישירים וגבייה נמוכה בכ- 0.5 מיליארד ₪ במסים עקיפים. מתוך העודף במסים ישירים, כ-0.7 מיליארד ₪ מוסברים על ידי תשלום בינואר בגין דיבידנד שחילקה חברה גדולה בדצמבר 2014.

נתוני המגמה בחודשים האחרונים מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים בקצב שנתי של כ 4%-5% קצב הגידול מהיר יותר במסים ישירים מבמסים עקיפים – כ-%7 לעומת כ-%3, בהתאמה.

2. הכנסות רשות המסים בישראל

הכנסות רשות המסים בחודש פברואר 2015 הסתכמו ב 19.6 מיליארד ₪ לעומת 19.3 מיליארד ₪ בפברואר 2015. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 3.8% לעומת חודש פברואר אשתקד.

הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-פברואר 2015 הסתכמו ב-44.4 מיליארד ₪ לעומת 43.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 3.4%.

הכנסות ממסים ישירים

בחודש פברואר 2015 הסתכמו ההכנסות ממיסים ישירים בכ-10.8 מיליארד ₪ לעומת 10.4 מיליארד ₪ בפברואר 2014. בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של כ-5.2%.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון). הגביה מניכויים בחודש פברואר 2015 הסתכמה בכ-6.7 מיליארד ₪, עליה של 15% לעומת פברואר 2014. העליה נרשמה במרבית הענפים.

שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-427 מיליון ₪, עליה בשיעור של 25.4% לעומת פברואר 2014, לפי הפירוט הבא: עליה בשיעור של 64%. בגבייה מריבית וירידה בשיעור של 10% בגביה מני"ע.

מס הכנסה מחברות ומעצמאים – הגביה ברוטו ממס הכנסה מחברות ומעצמאים הסתכמה בחודש פברואר 2015 בכ-4.2 מיליארד ₪, בדומה לגבייה בפברואר 2014. בגביה מעצמאים נרשמה עליה בשיעור של כ 30% ובגביה מחברות נרשמה ירידה בשיעור של 6%. הנובעת בעיקר מתשלום חד פעמי בפברואר אשתקד. ניתוח לפי ענפים מצביע על עליה בשיעור של  24.4% בענף השירותים המקצועיים (מהווה 16% מהגביה). מנגד נרשמה בענף התעשייה ירידה בשיעור של 41% הנובעת כאמור מתשלום חד פעמי אשתקד.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ 869 מיליון ₪, עליה של כ2% לעומת פברואר 2015.

החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, עליה של 34.7% עומת פברואר 2015. יחד עם זאת חלה ירידה בהחזרים בתקופה ינואר-פברואר 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש פברואר 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-8.8 מיליארד ₪ לעומת  8.9 מיליארד ₪ בפברואר 2014. בניכוי תיקוני חקיקה עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 2.2%. אולם, בניכוי הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2014, שהשפיעה גם על יבוא הרכב החודש, היו ההכנסות ממסים עקיפים גדלות ב-4.5%

מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש פברואר 2015 הסתכמו בכ-6.1 מיליארד ₪, עליה ריאלית של 3% לעומת פברואר 2014. עלייה זו נובעת מגידול במע"מ על הייצור המקומי ומירידה בהחזרים שקוזזה בחלקה על ידי ירידה בהכנסות ממע"מ על יבוא. כאמור, בניכוי הקדמת יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2014, ההכנסות ממע"מ החודש היו גדלות בשיעור גבוה יותר.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש פברואר הסתכמו ב-1.1 מיליארד ₪, ירידה של 11.4% לעומת פברואר 2014. הירידה ניכרת בהכנסות מיבוא רכב בשיעור של 25% וזאת כתוצאה מיבוא גבוה במיוחד של רכבים בדצמבר 2014 גם על חשבון היבוא בינואר ובפברואר. לעומת זאת ההכנסות מיבוא אחר עלו בכ 19% כתוצאה מגידול ביבוא טלפונים סלולריים וכהל.

 

3. הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודשים ינואר-פברואר 2015 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-1.1 מיליארד ₪.

You may also like...

כתיבת תגובה