ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים ינואר 2015

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודש ינואר 2015 שהוכן על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי.

 • גירעון
 1. בחודש ינואר נמדד עודף בפעילות התקציבית של הממשלה שהסתכם ב 5.3 מיליארד שקלים.
 2. עודף תקציבי אופייני לחודשי ינואר עקב הוצאה עונתית נמוכה וגביית מסים גבוהה.
 3. העודף למימון בחודש ינואר הסתכם ב 5.8 מיליארד שקלים.
 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (פברואר 2014 – ינואר 2015) הסתכם ב 2.6% תמ"ג.
 • הוצאות
 1. בחודש ינואר פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2014 בכל חודש.
 2. סך ההוצאות הסתכמו בחודש ינואר ב 20.6 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות המשרדים 15.6 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 5.0 מיליארד שקלים.
 3. סך הוצאות המשרדים ירדו בהשוואה לינואר אשתקד ב 3.2%. הוצאות המשרדים האזרחיים ירדו ב 0.5% והוצאות מערכת הביטחון ירדו בכ 10.7%.
 • הכנסות
 1. סך גביית המסים בחודש ינואר הסתכמה ב 25.4 מיליארד שקלים.
 2. בהשוואה לחודש ינואר אשתקד עלו הכנסות המסים נומינלית ב 2.3%.
 3. יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.5 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון

 1. בחודש ינואר היה גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) שלילי בסך של  ב  2.8-  מיליארד שקלים.
 2. תקבולי מכירת קרקע ("הפרטה") הסתכמו בינואר בכ  0.9 מיליארד שקלים.
 3. יתרות הממשלה בבנקים עלו ב 3.9 מיליארד שקלים.

בחודש ינואר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-25.4 מיליארדי ₪

 1. סך הכנסות המדינה ממסים
 • בחודש ינואר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-25.4 מיליארדי ₪.
 • בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי[1] של 2.5% לעומת חודש ינואר אשתקד. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-8.5%,  והגביה ממסים עקיפים ירדה ב-3.6%.
 • מספר אירועים השפיעו על הגבייה החודש ועל שיעורי שינוי לעומת החודש המקביל אשתקד:

1.  בינואר 2014 התקבל סכום חד פעמי של 0.8 מיליארד ₪ מרווח הון ממכירה חברה גדולה,

2. בדצמבר 2014 חל גידול משמעותי ביבוא רכב לפני עדכון נוסחת המיסוי הירוק ב-1.1.2015 שגרמה לעלייה במיסוי של מספר דגמי  רכב. כתוצאה מכך הוקדמו הכנסות ממסים עקיפים בהיקף של כמיליארד ₪ בחודש דצמבר 2014 על חשבון החודשים הראשונים של 2015 ובעיקר על חשבון חודש ינואר 2015,

3. בחודש ינואר 2015 התקבל מחברה גדולה סכום של 0.7 מיליארד ₪ בגין דיבידנד שחולק בדצמבר 2014.

בניכוי אירועים אלה, גביית המסים בינואר 2015 הייתה גדלה ב-5.7% לעומת החודש המקביל ב-2014 – גידול של 9.7% במסים ישירים ושל 1.4% במסים עקיפים.

 • בהצעת התקציב לשנת 2015 הוצגה תחזית גביית מסים של 260.8 מיליארד ₪. תחזית זו הניחה שמספר שינויי חקיקה יאושרו על ידי הכנסת – הפחתה של 2 מיליארד ₪ בגין מע"מ 0 על דירות מגורים מחד ותוספת של כמיליארד ₪ בגין תיקוני חקיקה לסגירת פרצות במערכת המס והעלאת המס על עובדים זרים מאידך. שינויים אלה לא אושרו על ידי הכנסת כך שהתחזית לשנת 2015, המותאמת לשינוי חקיקה, עומדת על 261.8 מיליארד ₪. מתחזית זו ניתן לגזור תחזית של 23.7 מיליארד ₪ לחודש ינואר 2015. בפועל, הסתכמה הגבייה כאמור ב-25.4 מיליארד ₪, עודף של 1.7 מיליארד ₪, כולו במסים ישירים. כאמור, כ-0.7 מיליארד ₪ מעודף זה מוסברים על ידי תשלום בינואר בגין דיבידנד שחילקה חברה גדולה בדצמבר 2014.
 • נתוני המגמה בחודשים האחרונים מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים בקצב שנתי ממוצע של כ-4% עד 5%.

2.הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים בחודש ינואר 2015 הסתכמו ב-24.8 מיליארד ₪ לעומת 24.3 מיליארד ₪ בינואר 2014. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 2.5% לעומת חודש ינואר אשתקד.

  • הכנסות ממסים ישירים בחודש ינואר 2015 הסתכמו  בכ-13.2 מיליארד ₪ לעומת 12.3 מיליארד ₪ בינואר 2014. בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של כ-8.5%. אם גם ננטרל את השפעתם של אירועים חריגים שצוינו לעיל, היו ההכנסות ממסים ישירים גדלות ב-9.7%.
  • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון). הגביה מניכויים בחודש ינואר 2015  הסתכמה בכ-8.9 מיליארד ₪, עליה של 19.7% לעומת ינואר 2014. כאמור, חלק מהעלייה נובע מתשלום דיבידנד גדול.
  • שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-338 מיליון ₪, עליה בשיעור של 18.3% לעומת ינואר 2014, לפי הפירוט הבא: ירידה  בשיעור של 15% בגבייה מריבית ועליה  בשיעור של 120% בגביה מני"ע.
  • מס הכנסה מעצמאים וחברות (ברוטו) – הגבייה מסעיף זה הסתכמה בחודש ינואר 2015 בכ-5.6  מיליארד ₪, ירידה בשיעור של 12.5% בהשוואה לינואר 2014 הנובעת מסכום חד פעמי של 0.8 מיליארד ₪ מרווח הון שהתקבל בינואר 2014 ממכירה חברה גדולה. בגביה מעצמאים נרשמה עליה בשיעור של כ-16.9% ובגביה מחברות נרשמה ירידה בשיעור של 22.7% הנובעת בעיקרה מהתשלום החד פעמי  אשתקד. 
  • מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו בכ-789 מיליון ₪, עליה של כ-12.6% לעומת ינואר 2014.
  • החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ-965 מיליון ש"ח, ירידה של 26% לעומת ינואר 2014.

ההכנסות ממסים עקיפים

 • בחודש ינואר 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11.6 מיליארד ₪ לעומת 12.1 מיליארד ₪ בינואר 2014. בניכוי תיקוני חקיקה  ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 3.6%. אולם, בהתחשב בהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2015, היו ההכנסות ממסים עקיפים גדלות ב-1.4%.
 • מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש ינואר 2015 הסתכמו בכ-8.9 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של 3.1% לעומת ינואר 2014. רוב הירידה נובעת מיבוא גבוה במיוחד של דלקים בינואר 2014 וכן מהקדמת יבוא רכב בדצמבר 2014.
 • מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש ינואר הסתכמו ב-1.1 מיליארד ₪, ירידה של 23% לעומת ינואר 2014. הירידה ניכרת בעיקר בהכנסות מיבוא רכב בשיעור של 35% וזאת כתוצאה מיבוא גבוה במיוחד של רכבים בדצמבר 2014 גם על חשבון היבוא בינואר. גם בגביית מס קניה על יבוא סיגריות חלה ירידה בשיעור של כ-20%.
 1. הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודש ינואר 2015 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-0.6 מיליארד ₪.


[1] שינוי ריאלי מוגדר כאן כשינוי הנומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן.

You may also like...

כתיבת תגובה