ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש נובמבר 2014

על פי אומדנים ראשונים שהוכנו על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי, להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר – נובמבר 2014.

גירעון:

 1. בחודש נובמבר נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 1.3 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 1.0 מיליארד בחודש נובמבר אשתקד.
 2. בחודשים ינואר – נובמבר 2014 הסתכם הגירעון התקציבי בסך 14.3 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 19.5 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – נובמבר 2013.
 3. הגירעון למימון בחודש נובמבר הסתכם בסך 1.0 מיליארד שקלים.
 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (דצמבר 2013 – נובמבר 2014) עלה לכ- 2.6% תמ"ג לעומת 2.5% גירעון מצטבר  בחודש הקודם.

 

הוצאות:

 1. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש נובמבר ב- 23.9 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 22.2 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית לציבור  1.2 מיליארד שקלים ופירעון ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי  0.4 מיליארד שקלים.
 2. בחודש נובמבר חלה עלייה קלה בהוצאות משרדי הממשלה בהשוואה להוצאות בחודשים האחרונים כתוצאה מתשלום בסך 1.2 מיליארד שקלים בגין הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות.
 3. מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה ב 227.5 מיליארד שקלים  – עלייה של 3.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 4. לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

  • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 3.5%, ואילו בתקציב המקורי תוכנן גידול שנתי של 7.6% .
  • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 2.8%, ואילו בתקציב המקורי תוכננה ירידה שנתית של 7.0%.

 

הכנסות

 1. סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב 21.2 מיליארד שקלים.
 2. בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים ב 233.7 מיליארד שקלים  לעומת 219.4 אשתקד – עלייה נומינלית של 6.5%.
 3. מענקי סיוע ביטחוני הסתכמו בנובמבר ב 0.9 מיליארד שקלים.
 4. יתר ההכנסות הסתכמו ב 0.6 מיליארד שקלים.

 

מימון הגירעון

 1. בחודש  נובמבר הסתכם גיוס הון נטו  ב  0.8 מיליארד שקלים.
 2. הכנסות הון (הפרטה) ממכירת קרקע הסתכמו ב 0.05 מיליארד שקלים.
 3. יתרות הממשלה בבנקים ירדו ב 0.1 מיליארד שקלים כתוצאה מסך כל הפעילות התקציבית (גירעון ומימונו).

 

בחודש נובמבר 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות

ב-21.2 מיליארדי ₪

 

1.   סך הכנסות המדינה ממסים

 • בחודש נובמבר 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-21.2 מיליארדי ₪.
 • יש לציין שנדחו החזרי מע"מ של 300 מיליון ש"ח מחודש אוקטובר לחודש נובמבר.
 • בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי החקיקה ובניכוי הפרשי עיתוי, עלו ההכנסות ממסים בחודש נובמבר 2014 בשיעור של  0.9%[1] לעומת נובמבר 2013. הגביה ממסים ישירים ירדה ב-7.4% והגביה ממסים עקיפים עלתה ב-8.7%. הירידה במסים ישירים היא לעומת הגבייה של חודש נובמבר אשתקד שכללה סכום חד פעמי גדול בגין רווחים הכלואים.
 • בחודשים ינואר-נובמבר 2014 הגבייה בפועל גבוהה מהתחזית ב-3.7 מיליארד ₪ (כולל אגרות), מתוכם כ-1.5 מיליארד ₪ בגין גבייה בעלת אופי חד פעמי, כך שבניכוי הגביה החד פעמית נשאר עודף של 2.2 מיליארד ₪ (אחרי עיגולים), רובו בגבייה ממסים ישירים. יצוין כי במסים עקיפים היה עודף לעומת התחזית עד לחודש מאי, אך במצטבר, עד לנובמבר, נמחק העודף וקיים חוסר של כ-0.3 מיליארד ₪ לעומת היעד.  
 • על פי נתוני מגמה, גביית המסים גדלה מסוף שנת 2011 ועד לחודש נובמבר 2014, בקצב שנתי של  4%. קצב זה הוא ממוצע על פני שלוש השנים האחרונות, אך יש לציין שקצב גידול הגבייה איננו אחיד – בעוד שבשני הרבעים האחרונים של שנת 2013 גדלו המסים בקצב שנתי של כ- 6%-7%, קצב זה הואט לכ-3%-4% החל מהרבע השני של שנת 2014.

 

 1. הכנסות רשות המסים בישראל
 • הכנסות רשות המסים בחודש נובמבר 2014 הסתכמו ב-20.7 מיליארד ₪ לעומת 21 מיליארד ₪ בנובמבר 2013. בניכוי תיקוני החקיקה ירדו ההכנסות בשיעור של 0.9% לעומת החודש המקביל אשתקד.
 • הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר- נובמבר 2014 הסתכמו ב-227.8 מיליארד ₪ לעומת 214.3 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, עלו ההכנסות בשיעור של 4.3%.

 

הכנסות ממסים ישירים

 • בחודש נובמבר 2014 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים בכ-9.8 מיליארד ₪ לעומת 10.6 מיליארד ₪ בנובמבר 2013. בניכוי תיקוני חקיקה, ירדו ההכנסות בשיעור של כ-7.4%. הירידה בהכנסות נובעת מתשלומים גבוהים, חד פעמיים, בנובמבר 2013 בגין רווחים כלואים.
 • בחודשים ינואר-נובמבר 2014 עלו ההכנסות ממסים ישירים ב-4.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • ניכויים – הגביה מסה"כ הניכויים (כולל ניכוי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור מחברות ומעצמאיים) בחודש נובמבר 2014 הסתכמה בכ-6.2 מיליארד ₪, עליה של 3.7% לעומת נובמבר 2013.
 • שוק ההון – הגביה נטו משוק ההון הסתכמה ב-304 מיליון ₪, עליה בשיעור של 6% לעומת נובמבר 2013, לפי הפירוט הבא: ירידה  בשיעור של 34% בגבייה מריבית ועליה  בשיעור של 42% בגביה מני"ע.
 • מס הכנסה מחברות ומעצמאים – הגביה ברוטו ממס הכנסה מחברות ומעצמאים הסתכמה בחודש נובמבר 2014 בכ-3.7  מיליארד ₪, ירידה בשיעור של29.5% בהשוואה לנובמבר 2013. בגביה מעצמאים נרשמה עליה בשיעור של כ-2.3%, בגביה מחברות נרשמה ירידה בשיעור של 38.0% הנובעת ברובה מההכנסות מהרווחים הכלואים בנובמבר 2013. 
 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין נטו הסתכמו בכ-646 מיליון ₪, עליה של כ-29% לעומת נובמבר 2013.
 • החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ-778 מיליון ש"ח, קיטון של  26% לעומת נובמבר 2013 מתחילת השנה ירדו ההחזרים בכ-17%.

 

ההכנסות ממסים עקיפים

 • בחודש נובמבר 2014 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-10.8 מיליארד ₪, לעומת 10.4 מיליארד ש"ח בנובמבר 2013. בניכוי תיקוני חקיקה ובניכוי דחיית החזרי מע"מ מחודש אוקטובר לחודש נובמבר 2014, עלו ההכנסות בשיעור של 8.7%.
 • מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף נטו בחודש נובמבר הסתכמו ב-7.7 מיליארד ₪. בניכוי דחיית החזרי המע"מ, זהו גידול של 4% לעומת נובמבר 2013.
 • מס קניה יבוא – עיקר ההכנסות ממס קניה מתקבלות מרכב, סיגריות, דלק, כהל ומכשירים סלולריים. החודש ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו ב-1.2 מיליארד ₪, עליה של 12.2% לעומת נובמבר 2013. חלק מהעלייה נובעת מהכנסות נמוכות בגין אלכוהול בחודש נובמבר 2013.  

 

 1. הכנסות מאגרות

בינואר-נובמבר 2014 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-5.9 מיליארד ₪.

 

סה"כ הכנסות המדינה ממסים

בניכוי שינויי חקיקה והפרשי עיתוי – נתוני מגמה ונתונים מנוכה עונתיות[2]

(במיליארדי ₪, במחירים קבועים של 2013)

 


[1] כל שיעורי השינוי הם ריאליים, בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן, אלא אם כן צוין אחרת.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה