הוארך "נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים

במסגרת ההליך הוגשו עד כה יותר מ-3000 בקשות שחשפו הון לא מדווח של יותר 10.3 מיליארד שקלים

לאור הצלחת הליך "נוהל גילוי מרצון" שפורסם על ידי רשות המסים לפני שנה, סוכם בין הרשות למשרד המשפטים על הארכת הוראת השעה בעניין שהייתה אמורה לפוג היום. פרטים נוספים ובהם המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראות השעה יפורסמו בהמשך.
הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

1. הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את 
    חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו 
    המלאים.


2. מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת  הנובעת ממנו אינה עולה 
    על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור 
    הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה 
    פלילית בנוגע למידע שמסר.

במסגרת הנוהל הוגשו עד כה 3290 בקשות לגילוי מרצון, מהן 1967 במסלול אנונימי, 827 במסלול מקוצר ו-496 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון של 10.3 מיליארד שקלים, שנכנס למערכת הדיווח השוטפת ברשות המסים.
על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.
כמו כן, במסגרת הנוהל שהוארך, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.
הבקשות לגילוי מרצון מוגשות באמצעות דוא"ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ"ל חקירות ומודיעין.

 
     

You may also like...

כתיבת תגובה