הודעה בדבר העברת חובות חברות לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות

החל מחודש ינואר 2014, רשם החברות יחל בהעברת חובות של חברה שלא שילמה אגרה שנתית, כנדרש לפי סעיפים 9 ו – 44 (6) לחוק החברות התשנ"ט – 1999, לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

בהתאם להוראות חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, גביית חוב על -ידי המרכז לגבייתקנסות כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים, וכן כרוכה בחיוב ההוצאות הגביה המתווסף לסכום החוב.

חברה אשר חובתיה יועברו לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות לא תוכל לשלם את החובות ישירות לרשם החברות אלא למרכז לגביית קנסות בלבד.

מידע לגבי חובות אגרה שנתית לרשם החברות מצוי באצר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת: http://taagidim.justice.gov.il וכן בנסח החברה.

 

(הודעה זאת מרשם מרשם החברות).

You may also like...

כתיבת תגובה