הודעה למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות גמל

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד 2014- (להלן –התקנות). התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתקנות, החל מינואר 2016 כל מעביד/ה המעסיק/ה למעלה מ- 10 עובדים מחויב/ת לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר (החל מינואר 2017 יחולו הוראות התקנות על כלל המעסיקים במשק). בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק/ה על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. 
 
החל מינואר 2016 גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות. 

 

​שאלות ותשובות:

מדוע משתלם לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין? 
 
  • דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש. 
  • דיווח תקין חוסך זמן יקר. 
  • דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות. 
  • דיווח תקין מאפשר יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיכם. 
  • דיווח תקין מאפשר אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיכם. 
  • החל מינואר 2016 גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות. 
 
כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?  
 
לרשותכם מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות. על מנת להבטיח כי תהיו ערוכים במועד כניסת התקנות לתוקף, מומלץ לפנות לגורמים הרלבנטיים מספר חודשים לפני כן. לפרטים באפשרותכם לפנות לגופים המוסדיים, למסלקה הפנסיונית או לגורם המפיק עבורכם את תלושי השכר של עובדיכם.
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה