הודעה לציבור העוסקים: ביטול "חשבוניות מס התחשבנות" שנגנבו

בעקבות הודעה שנמסרה מהרשות הפלסטינית להנהלת רשות המסים  על ביטולן של 500 חשבוניות מס התחשבנות שמספרן החל מ- 2273001 עד 2273500, אשר נגנבו ממשרדי מע"מ ברשות הפלסטינית, הרינו להודיע כדלקמן:

רשות המסים לא תכיר בחשבוניות המס האמורות לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38(ג) (1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975 ולא כהוצאה לצורכי מס הכנסה לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה