הודעות לעיתונות – שכר מינימום

ממחקר חדש של הביטוח הלאומי עולה- השכר הממוצע בישראל במונחי כוח קנייה ובהשוואה לרמת הפיריון נמוך מידי, בבחינת האפקטיביות של השכר בישראל לחילוץ מעוני בהשוואה בינלאומית, נמצא שישראל ממוקמת באחד המקומות הנמוכים

במחקר נבדקה רמת השכר בכלל ורמת שכר המינימום בפרט בהשוואה בינלאומית, תוך שימוש באינדיקטורים כלכליים רלוונטיים ובסיסי נתונים בינלאומיים. עוד בדק המחקר כיצד מושפעים ממדי העוני מהיקף התעסוקה (השכירה), מרמתו ועצם קיומו של שכר המינימום, בישראל ובעולם.  ממצאי המחקר שהוכן ע"י מירי אנדבלד ואורן הלר ממינהל  המחקר של הביטוח הלאומי, מורים שהשכר הממוצע בישראל במונחי כוח קנייה ובהשוואה לרמת הפיריון  (הנמוכה ממילא בישראל), נמוך מידי. למעשה, רמת השכר בהשוואה לרמת הפיריון בישראל היא הנמוכה ביותר מבין המדינות המושוות (תרשים 1).

תרשים 1:

השכר הממוצע כאחוז מהפריון לעובד – השוואה בינלאומית, 2008

מכאן שגם שכר המינימום שנגזר מהשכר הממוצע, ואשר אחת ממטרותיו העיקריות היא סיפוק צורכי קיום בסיסיים, נמוך מידי בהשוואה בינלאומית, כאשר בודקים אותו במונחי פיריון או במונחי כוח הקניה. זאת על אף שלפי המדד המקובל שיעורו של שכר המינימום כאחוז מהשכר הממוצע הוא גבוה באופן יחסי. לכן, מסקנה חשובה של המחקר היא שרמת שכר המינימום צריכה להיבחן אל מול אינדיקטורים כלכליים חשובים כמו כוח קניה ורמת פריון, ולא רק אל מול השכר החציוני או השכר הממוצע.                                                                                                                                          לאור זאת נראה כי נדרש מנגנון לעדכון אוטומטי של שכר המינימום המביא בחשבון גם את רמת הפריון במשק וכוח הקנייה, כך שיובטח שפירות הצמיחה במשק יגיעו גם לעובדים המשתכרים שכר מינימום למיחייתם.

בחינת האפקטיביות של השכר בישראל לחילוץ מעוני בראייה בינלאומית מעלה שישראל ממוקמת באחד המקומות הנמוכים, גבוה רק מיפן ודרום אפריקה ונמוך מכל יתר המדינות המושוות (תרשים 2).

תרשים 2: האפקטיביות של השכר מעבודה בחילוץ מעוני: שיעור הירידה בתחולת העוני  
כתוצאה משכר עבודה – השוואה בינלאומית

בדיקת השפעת עצם קיומו ורמתו של שכר המינימום על ממדי העוני באמצעות מודל אקונומטרי העלתה, כי עלייה של דולר אחד לשעה בשכר המינימום, במונחי PPP, מפחיתה באופן מובהק את ההסתברות להיות עני, בממוצע בקרב המדינות שנבדקו ולפי הגדרת העוני המקומית, בכ-8%.

במודל אחר, שבו נבדק משתנה אינטראקציה בין רמת שכר המינימום להיקף התעסוקה, נמצא כי שכר מינימום גבוה יותר מעלה את האפקטיביות של התעסוקה בחילוץ מעוני. ההסכמה בין ההסתדרות למעסיקים באחרונה  על העלאת שכר המינימום עשויה אפוא להועיל למטרה של צמצום העוני בישראל.

המחקר במלואו נמצא באתר הביטוח הלאומי במדור פרסומים, בקישור הבא:

         http://www.btl.gov.il/Publications/research/Pages/mechkar119.aspx

 

You may also like...

כתיבת תגובה