הוראה השעה למשיכת כספים עד סכום של 7,000 ₪ בפטור ממלא ממס מוארכת בשלושה חודשים נוספים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מאריך מכוח חוק יסוד הכנסת, את הוראת השעה למשיכת כספים עד סכום של 7000 ₪, בפטור ממלא ממס.

סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

לכן, הוראת השעה מוארכת בשלושה חודשים נוספים והיא תפקע ביום 30.6.15.

הוראת השעה מאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ למשוך את כספם בפטור ממס, אשר חלה מ-24 באפריל 2014 ועד ל-31 במרץ 2015, הוארכה עד לתאריך 30.06.15 וזאת מכוח חוק יסוד הכנסת.  

כלומר, ביכולתם של חוסכים למשוך את כספם בפטור ממס עד ליום 30.06.15.

באמצעות המנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים- "הר הכסף" ניתן לבדוק האם יש ברשותכם חשבון שאינו פעיל. עם המידע שברשותכם ניתן לפנות לחברה בה מוחזקת קופת הגמל.

רקע לקביעת הוראת השעה

מרבית החוסכים בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופות הגמל נמנעו מלמשוך את כספם וזאת בשל המס שהיה מוטל על משיכה לפני מועד המשיכה הקבוע בדין.

החשבונות הקטנים מהווים למעלה מ- 40% מכלל החשבונות בקופות הגמל, זאת בשעה שסך הכספים בהם מהווים רק כ- 1.5% מסך הכספים המנוהלים. כלומר, קיימים חשבונות רבים מדי שמנוהל בהם מעט מדי כסף. מצב זה יצר חוסר יעילות בניהול כספי החיסכון הפנסיוני וכן נטל תפעולי גדול ביותר על הקופות, נטל שכלל ציבור החוסכים נושא בו.

מרבית החשבונות הקטנים נפתחו משיקולי מס שאינם רלוונטיים יותר, ולכן החוסכים הפסיקו להפקיד לחשבונות אלה, שלמעשה אינם מהווים חיסכון לגיל פרישה.

מטרת הוראת השעה

המטרה היא לייעל את המערכת הפנסיונית לטובת החוסכים וזאת באמצעות צמצום מספרם של חשבונות קטנים מאוד (עד 7,000 ₪) שאינם פעילים ובכך לצמצם את הפוטנציאל לסבסוד צולב בין חוסכים.

מהי הדרך שנקבעה לצורך מימוש מטרת הוראת השעה?

• מטרת הוראת שעה המאפשרת לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר ובפטור ממס ובכך לצמצם את מספר החשבונות הקטנים בצורה משמעותית.

• קביעת הוראה לפיה קופת גמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום חודשי קבוע מחשבונות קטנים  החל משנת 2016.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה