הצעת החוק של שר האוצר ורשות המסים למאבק בהון השחור אושרה בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה אמש (ג') פה אחד בקריאה ראשונה הצעת חוק הכוללת שורת תיקוני חקיקה שעניינם צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים, ומאבק בהון השחור. תיקוני החקיקה הכלולים בהצעת החוק, ובהם הפיכת עבירות מס חמורות לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון וקביעת חובה להעברת מידע מגופים פיננסים לרשות המסים, שולבו בתחילה בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2015 ו-2016), אולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה עוד לפני הנחתם בכנסת, ומקודמים בהצעת חוק נפרדת.

במטרה להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית המס ולצמצם העלמת הכנסות בידי עברייני מס מוצע, לערוך תיקונים בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שעבירות מס חמורות יהפכו לעבירות מקור, וכן ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים בהתאם לקבוע בהצעת החוק. תיקון החוק מקודם בשיתוף ותמיכה של הרשות לאיסור הלבנת הון.

עוד מוצע, להוסיף חובת דיווח מיוחדת על גופים פיננסיים וסולקים, כך שנתונים על פעילותם של לקוחותיהם בכלל החשבונות העסקיים המנוהלים אצלם ידווחו באופן שוטף לרשות המסים. על פי הצעת החוק, גוף פיננסי וסולק ידווחו פעם בחודש על פעילות המתבצעת בחשבונות עסקיים המתנהלים אצלם. המידע שיועבר הינו: פרטי הזיהוי של בעל החשבון העסקי, פרטי הזיהוי של נהנה מהחשבון, אם קיים נהנה כאמור, וסך הסכומים אשר התקבלו בחשבון העסקי.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה