טפסים לשנת 2015

עודכנו טפסים חדשים לשנת 2015 כמפורט להלן:

04.01.2015

הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2014- דיווח ליחיד בלבד

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

טופס מ"ה 1399ח – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2014 – דיווח לחבר בני אדם בלבד

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

הפסדים מועברים לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס

 

פורסם

04.01.2015

נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח ד' לטופס הדו''ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח ב לטופס דיווח שנתי – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2014

 

פורסם

04.01.2015

דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

דין וחשבון חברה לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

הודעה הצהרה בדבר בחירת "בן זוג רשום"

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

דוח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

04.01.2015

חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות לשנת המס 2014

מס הכנסה

פורסם

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה