מענק העבודה: דוח מעקב של צוות המחקר עד שנת הזכאות 2012

חוק מענק העבודה ("מס הכנסה שלילי") נועד לקדם בעיקר שני יעדים משלימים: לתמוך בעובדים בעלי שכר נמוך ולעודד תעסוקה. הוא מבטיח מענקים לעובדים בעלי הכנסה נמוכה אם הם הורים לילדים עד גיל 18, או אם הם בני 55 ומעלה. החוק אושר ב-2007 והרשויות החילו אותו בשני שלבים: תחילה בחלק מאזורי הארץ, באופן ניסיוני, והחל משנת 2012 – בפריסה ארצית. הדוח מציג ממצאים משני השלבים, והוא כולל את הנתונים המלאים על השנה הראשונה של השלב הארצי (שנת 2012, על סמך ההכנסות ב-2011) ואת נתוני המיצוי בשנה השנייה של השלב הארצי (שנת 2013, על סמך ההכנסות ב-2012). דו"ח זה מצטרף לדו"ח הקודם שהוציא קבוצת המחקר, והוא מחזק את ממצאיו העיקריים לפיהם תשלומי המענק ממוקדים היטב בעובדים ממשפחות עם הכנסות נמוכות וכי לתכנית מענקי העבודה יש תרומה משמעותית בהקטנת העוני ובהגדלת הכנסתם של עובדים בעלי שכר נמוך.

הממצאים העיקריים של הדו"ח הם: 

* בשנה השנייה להפעלתה הארצית של התכנית (2013) מימשו את זכאותם, נכון למועד עריכת מחקר זה, 240,577 עובדים מתוך פוטנציאל של 386,131. מספר זה מהווה 62.3% מהזכאים והוא משקף עלייה של כ-12 נקודות אחוז בשיעור המיצוי יחסית לשנה הראשונה (2012). יצויין כי מאז, בעקבות הטיפול בבקשות שהוגשו באיחור וסיום הטיפול בבקשות נוספות, נתוני רשות המיסים מראים שאחוז המימוש גדל אף יותר. אחד הגורמים החשובים לעלייה זו נעוץ בניסיון שנצבר ב-2012 במימוש הזכאות: מאחר שאוכלוסיית הזכאים נותרה יציבה במרוצת השנים – כשני שלישים מהזכאים היו זכאים גם בשנה הקודמת – הידע שהם צברו ב-2012 על הזכאות ועל דרכי מימושה תרם כ-3 נקודות אחוז לעליית המימוש ב-2013. גם העובדה שהמענק לאימהות לילדים גדל מ-2013 ב-50% תרמה כנקודת אחוז לגידול בשיעור המימוש.

* רוב הגידול בשיעור המיצוי אינו קשור במאפיינים של הזכאים, אלא נובע כנראה משיפורים שהוכנסו במנגנון התשלום ומהנגשתו לציבור הזכאים. ב-2012 השתפרה נגישותו של המידע על התכנית, וכעת המכתבים של רשות המסים בהירים וידידותיים יותר. החל מ-2013 המידע הפרטני על הזכאות זמין גם באינטרנט.

* עם הגורמים המעלים את הסיכוי למימוש הזכאות נמנים: מענק גבוה הן באופן מוחלט והן יחסית להכנסת המשפחה, קבלת מענק בשנים קודמות, עבודה במגזר הציבורי, בן הזוג זכאי וקיבל מענק.

* התכנית ממוקדת בעובדים בעלי הכנסות נמוכות, שחלקם הגדול אף נמצא מתחת לקו העוני. כ-74% מהתמיכות הועברו למשפחות בשני חמישוני ההכנסה התחתונים של השכירים.

* בשנות הזכאות 2011 ו-2012 היווה המענק, בהתאמה, כ-12% וכ-16% מההכנסות מעבודה של מקבליו בחמישון התחתון של השכירים.

* בשנה הראשונה להפעלת התכנית בפריסה ארצית (2012) עמד גובהם השנתי הממוצע של המענקים על 2,923 ש"ח לזכאי; המענק הממוצע לזכאים עם שלושה ילדים או יותר עמד על 3,665 ש"ח. סך המענקים הסתכם בכ-800 מיליון ש"ח.

* תשלומי המענק שיפרו במידה ניכרת את הכנסתם של מקבליו ואת רווחתם, וצמצמו את תחולת העוני בקרב אוכלוסיית הניסוי בכ-0.4 נקודת אחוז. נמצאו עדויות לשיפור בכמה אינדיקטורים המצביעים על מצוקה כלכלית: הפחתה בהגבלות על חשבונות בנקים, וירידה בוויתור על ביקור אצל רופא מומחה.

 

*  89% מהזכאים עבדו בכל ארבע השנים שקדמו לשנת הזכאות.

* הדו"ח בודק לראשונה את ההשפעה של התכנית על התעסוקה. כאשר מתייחסים לשנים 2007—2010 ולטווח השכר הרלוונטי לתכנית, ומשווים בין אזורי הניסוי לאזורי הביקורת (אזורים דומים לאזורי הניסוי בהם לא הופעלה התכנית), מוצאים כי שיעור הפרטים שעבדו ב-2007 והפסיקו לעבוד נמוך ב-3.7 נקודות אחוז (מובהק בהסתברות של 10%).

You may also like...

כתיבת תגובה