משרד האוצר- סקירה חודשית של מצב המשק יוני 2014

עיקרים:

נתוני גביית המיסים לחודש מאי מצביעים על המשך הגבייה הגבוהה מהצפי המוקדם ובשוק ההון נרשמה מגמה חיובית בחודש מאי. כמו כן, מדד מנהלי הרכש שב להצביע על צפי לשיפור בפעילות הכלכלית, ונמשכת מגמת הגידול במדד אמון הצרכנים. מנגד פורסמו נתונים שהצביעו על האטה בפעילות הריאלית במשק הישראלי ועל המשך הרעה בסחר החוץ הישראלי, אשר באה לידי ביטוי בירידה חדה ביצוא הסחורות. בנוסף, שיעורי הגידול במדד המחירים ממשיכים להפתיע כלפי מטה, וייתכן כי בנק ישראל יחליט על הורדת ריבית בחודשים הקרובים. בעולם ה- ECB נוקט במספר צעדים מרחיבים, על מנת להאיץ את קצב הצמיחה ולהביא לעלייה בשיעורי האינפלציה בגוש האירו.

 

היבטים חיוביים:

·       מסים: גביית המסים ממשיכה להיות גבוהה מהצפי החודשי. בחודש מאי הסתכמו ההכנסות ממסים ומאגרות
ב- 22.5 מיליארד ש"ח, 0.3 מיליארד ש"ח מעל הצפי החודשי.על בסיס נתוניםמנוכי עונתיות ובניכוי שינויי חקיקה, נותרו סך המסים בחודש מאי(בהשוואה לחודש אפריל) ללא שינוי ריאלי משמעותי, כאשר בהכנסות ממסים ישירים נרשמה ירידה של 2.3 אחוזים, אשר קוזזה בעלייה של 3.1 אחוזים בהכנסות ממסים עקיפים.

·       שוק ההון: בפעילות בשוק ההון נרשמה מגמה חיובית בחודש מאי. בתוך כך, חלה במהלך חודש מאי מגמה חיובית במדדי שוק המניות המקומי, על רקע מגמה חיובית במדדי המניות המובילים בעולם. בנוסף, היקף הנפקת המניות וההמירים היה גבוה יחסית. בשוק האג"חהקונצרני חלה גם כן מגמה חיובית שהתבטאה בירידה בתשואה הממוצעת ביחס לארבעת החודשים הקודמים וכן עלייה במדדי האג"חהקונצרני המובילים[1]. בנוסף, היקף הנפקת האג"חהקונצרני היה חריג בגודלו (פי 4 מהממוצע בחודשים ינואר-אפריל השנה), בעיקר בשל הקצאה פרטית גדולה למוסדיים על ידי חברת "דלק תמר", וכן הנפקה של חברת נדל"ן זרה חדשה.

·       מדד מנהלי הרכש ומדד אמון הצרכנים[2] מצביעים על צפי לשיפור בפעילות הכלכלית. כך, בחודש מאי נמשכה מגמת הגידול במדד אמון הצרכנים, ובמקביל מדד מנהלי הרכש רשם בחודש אפריל עלייה, והוא מצביע, לראשונה מזה 12 חודשים, על צפי להתרחבות בפעילות של הסקטור הפרטי, בעיקר על רקע האצה חדה ברכיב הביקושים המקומיים. עלייה נרשמהגם ברכיב הביקושים ליצוא וגם ברכיב התעסוקה, כאשר כל השלושה מצביעים על צפי להתרחבות בפעילות.

 

1.ללא שינוי

·       שוק העבודה: שיעורי התעסוקה במשק ממשיכים להיות גבוהים יחסית. בחודש אפריל נרשמה ירידה קלה בשיעור האבטלה במשק (לכדי 5.6 אחוזים) ועלייה קלה בשיעור ההשתתפות[3], אולם בגילאי העבודה העיקריים
(64-25) נרשמה מגמה הפוכה – עלייה קלה באבטלה וירידה בהשתתפות. במקביל, על פי נתוני הביטוח הלאומי נרשמה בחודש אפריל ירידה חדה יחסית במספר התביעות לדמי אבטלה, זאת אחרי יציבות שנרשמה במדד זה בחודשים הקודמים.

·       אינדיקאטורים עולמיים רלבנטיים לישראל: הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הראשון של 2014 עודכנה כלפי מטה לצמיחה שלילית, אך נשמר קצב הגידול הגבוה במספר המשרות. ה- ECB נקט במספר צעדי מדיניות מוניטארית מרחיבה, כולל קביעת ריבית שלילית על פיקדונות הבנקים המסחריים, בשל הצמיחה האיטית והירידה בשיעור האינפלציה.

בגוש האירו, קצב הצמיחה עמד ברבעון הראשון על 0.8 אחוז בקצב שנתי, לפי האומדן המוקדם. קצב זה אינו שונה משמעותית מהקצב הצמיחה שנרשם ברבעון האחרון של 2013. בתוך כך, בגרמניה, נרשמה האצה בקצב הצמיחה, בעוד שבצרפת נרשמה צמיחה אפסית, ובהולנד ובפורטוגל נרשמה צמיחה שלילית. בנוסף, שיעור האינפלציה בגוש הואט לכדי 0.5 אחוז בחודש מאי. על רקע ההתאוששות האיטית, שיעורי האבטלה הגבוהים והירידה בשיעורי האינפלציה, החליט ה- ECB לנקוט במספר צעדי הרחבה, הכוללים, בין היתר הורדת ריביות (ובתוך כך הורדת הריבית על פיקדונות הבנקים המסחריים ב- ECB לרמה שלילית) מתן אשראי זול לבנקים המסחריים המותנה במתן אשראי של הבנקים המסחריים לגופים לא פיננסיים במגזר הפרטי. הבנק אך הודיע כי יחל בצעדי הכנה לקראת רכישת אג"ח מגובי נכסים.

על פי העדכון השני לרבעון הראשון של 2014, בכלכלת ארה"ב נרשמה צמיחה שלילית של 1.0 אחוז בקצב שנתי, לעומת צמיחה חיובית של 0.1 אחוז עליה דווח באומדן הראשון. התכווצות הכלכלה האמריקאית בתחילת 2014 נבעה, ככל הנראה, ממפגעי מזג האוויר ולא מגורמים פרמננטיים. נתוני שוק העבודה לחודש מאי מצביעים על המשך הגידול המהיר במספר המשרות, כאשר בחודש מאי שב מספר המועסקים במשק האמריקאי לרמה שנרשמה לפני המשבר. במקביל, בשנים עשר החודשים המסתיימים באפריל עלה קצב אינפלציית הליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לכדי 1.8 אחוזים, והתקרב ליעד האינפלציה האמריקאי, העומד על 2.0 אחוזים.

ביפן נרשם זינוק בקצב הצמיחה, כאשר התוצר צמח ברבעון הראשון של השנה ב- 5.9 אחוזים בקצב שנתי ברבעון הראשון של 2014, לעומת 0.3 אחוז ברבעון האחרון של 2013. להאצה בצמיחה תרמה במיוחד הצריכה הפרטית, וזאת בעקבות הקדמת רכישות של הצרכנים לפני העלאת מסי הקנייה בחודש אפריל.

 

3.היבטים שליליים:

·       פעילות ריאלית: ברבעון הראשון של השנה נרשמה האטה בקצב הצמיחה, ונתוני הפעילות הריאלית הצביעו על האטה בפעילות הכלכלית בחודש מרץ. הצמיחה ברבעון הראשון של 2014 עמדה על 2.7 אחוזים, האטה ביחס לשיעור הצמיחה ברבעון הקודם. ההאטה בצמיחה נבעה מהתכווצות של הצריכה הפרטית וההשקעות בנכסים קבועים, כשמנגד נרשמה עלייה בייצוא הסחורות והשירותים ובגידול במלאים שתרם גם הוא לצמיחה.

המדדים השוטפים הצביעו על האטה בפעילות הכלכלית. כך, מדד הייצור התעשייתי רשם בחודש מרץ ירידה של 4.1 אחוזים, בעיקר בשל ירידות חדות בענפי הטכנולוגיה העילית והמעורבת עילית. כמו כן, במדד פדיון ענפי הכלכלה (העדכני לחודש מרץ) נרשמה ירידה של 2.7 אחוזים. מנגד, נרשמה עלייה של 2.5 אחוזים במדד המכירות ברשתות השיווק (העדכני לחודש אפריל).

·       סחר חוץ: בחודש אפריל נרשמה הרעה נוספת בסחר החוץ של ישראל. כך, בחודש אפריל ירד יצוא הסחורות
ב- 10.7 אחוזים, כאשר זהו חודש שני ברצפיות בו נרשמת ירידה של למעלה מ- 10 אחוזים. הירידה באה לידי ביטוי בירידה חדה ביצוא הסחורות לכל היעדים למעט ארה"ב, והתבטאה בכל רמות הטכנולוגיה, כשבפרט נרשמה ירידה ניכרת נוספת ביצוא ענפי הטכנולוגיה העילית (כ- 13 אחוזים, בעיקר בשל המשך הירידה ביצוא התרופות) והמעורבת עילית.

יצוא השירותים עלה בחודש מרץ 2014 ב- 0.8 אחוז לעומת חודש קודם, כאשר יצוא השירותים ללא חברות הזנק גדל ב- 0.4 אחוזים.

במקביל, יבוא הסחורות רשם בחודש אפריל גידול של 5.7 אחוזים, לאחר הירידה שנרשמה בחודשים פברואר-מרץ. הגידול בחודש אפריל נבע מגידול משמעותי ביבוא חומרי אנרגיה. כתוצאה מהירידה ביצוא ומהגידול ביבוא נרשם גידול נוסף בגירעון המסחרי, אשר הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2012.

·       יציבות מחירים: בחודש אפריל הפתיע מדד המחירים לצרכן כלפי מטה. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק לחודש יוני ללא שינוי. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז בחודש אפריל, שיעור הנמוך משמעותית מהתחזיות המוקדמות. עלייה זו נמוכה מהעלייה הנרשמת בדרך כלל בחודש זה, כאשר בממוצע בעשר השנים האחרונות[4] עלה מדד המחירים לצרכן ב- 0.9 אחוז בחודש אפריל. ב- 12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן באחוז, ירידה משמעותית ביחס לחודשים קודמים.

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להותיר את ריבית חודש יוני (הנקבעת בסוף חודש מאי) ללא שינוי ברמה של 0.75 אחוז. עם זאת, ההאטה ברבעון הראשון, שיעורי האינפלציה הנמוכים וצעדי ההרחבה המוניטארית מגדילים את הסיכוי שבנק ישראל יבצע הפחתת ריבית בחודשים הקרובים. במקביל, בציפיות האינפלציוניות ל- 12 החודשים הבאים, הנגזרות משוק ההון, נשארו ללא שינוי ברמה של 1.4 אחוז. כתוצאה מכך נותרה גם הריבית הריאלית ללא שינוי על 0.64- אחוז. 

יתרות המט"ח של בנק ישראל בחודש מאי הסתכמו בסך של 86.5 מיליארד דולר, ללא שינוי ביחס לחודש אפריל. בחודש מאי רכש בנק ישראל 295 מיליוני דולרים במסגרת תכנית הרכישות לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין.

 

2.סיכום אורות אדומים

 

 

 

פעילות ריאלית         


שיפור

 

הרעה

 

מיסוי                   

+


סחר חוץ                       


שוק העבודה                

=


יציבות מחירים                               


שוקההון                          

+


אינדיקאטורים עולמיים רלוונטיים

=


מדדי מנהלי הרכש ואמון הצרכנים

+


 

* מינוס\פלוס מסמנים את כיווני השינוי בתחום הרלוונטי לעומת תחילת השנה. = מציין תמונה דומה, או כי נרשמו אינדיקטורים חיוביים ושליליים בעוצמה דומה.

** המיקום בסקאלה הינו סובייקטיבי ומשקף את המיקום של התחום כעת בהשוואה למיקומו בחודש דצמבר 2013.

*** קו רצוף עבה מסמל את המצב בסוף החודש הרלוונטי והקו הרציף הדק מסמל את סוף 2013.

 

3.נדל"ן

בחודש אפריל נרשמה ירידה חדה של 25 אחוזים במספר העסקאות בדירות בהשוואה לחודש הקודם, זאת במידה רבה על רקע חג הפסח. בהשוואה לאפריל 2012 (בו חל חג הפסח גם כן באפריל) נרשמה רמה דומה של עסקאות.

את הירידה בעסקאות בחודש אפריל הובילו המשקיעים, עם ירידה של 30% בהשוואה לחודש הקודם. כשיעור מסך העסקאות ירד משקלם ב-2 נקודות אחוז, אל מתחת ל-24 אחוזים, לראשונה מאז אוקטובר אשתקד. על רקע ממצאים אלו בולט אזור תל אביב עם עלייה במשקל המשקיעים בסך העסקאות בחודשיים האחרונים[5]. כמחצית מהדירות שנרכשו באזור תל אביב בחודש אפריל היו "דירה נוספת" בידי בעליהם, השיעור הגבוה ביותר מאז מאי 2010. ניתן להניח כי מגבלות המימון של בנק ישראל מחודש ספטמבר האחרון (קביעת מגבלה על שיעור ההחזר מסך ההכנסה) תרמו לגידול במשקל המשקיעים באזור זה, שכן רמות ההכנסה של המשקיעים באזור תל אביב גבוהות משמעותית מאשר אלו של הרוכשים הפוטנציאלים האחרים באזור, לפיכך מגבלות בנק ישראל על משקיעים אלו פחות אפקטיביות.

רכישות הזוגות הצעירים[6] רשמו ירידה של 21 אחוזים בחודש אפריל, שיעור הירידה הנמוך ביותר מבין הסגמנטים השונים של השוק. יחד עם זאת, שיעור זה מוטה במידה מסוימת כלפי מטה בשל גידול חריג ברכישות הזוגות הצעירים באזור הצפון (לא כולל חיפה). מנגד, באזורי ירושלים, ת"א, השרון ובאר-שבע נרשמו ירידות שבין 40-30 אחוזים ברכישות הזוגות הצעירים. הירידה ברכישות הזוגות הצעירים בולטת במיוחד בפלח השוק של הדירות החדשות, בעוד שבקרב המשקיעים ומשפרי הדיור לא נמצא הבדל מהותי בשיעור הירידה בין שני פלחי שוק אלו. ניתן להניח כי ממצאים אלו מוסברים במידה רבה בהחלטה על הטלת מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירה ראשונה.

 

מעבר לירידה החדה ברכישת דירות ע"י זוגות צעירים נמצא כי במקביל חלה ירידה משמעותית ברמת מחירי הדירות שרכשה אוכלוסייה זו, בפרט בפלח השוק של הדירות החדשות. כך, בעוד שמחירה החציוני של דירה חדשה שרכשו הזוגות הצעירים בחודש אפריל היה נמוך ב-18 אחוזים ממחירה החציוני של דירה חדשה שרכשו הזוגות הצעירים ברבעון הראשון של השנה, בדירות יד שניה עומד פער זה על 4 אחוזים בלבד. על רקע ממצאים אלו יש לציין כי בקרב משפרי הדיור והמשקיעים מחירי הדירות שנרכשו באפריל היו גבוהים מאלו שנרכשו ברבעון הראשון של 2014. אין בידנו די נתונים כדי לקבוע באיזו מידה הירידה ברמת מחירי הדירות שרכשו הזוגות הצעירים משקפת ירידת מחיר "נקייה", ובאיזו מידה היא מושפעת משינוי בתמהיל העסקאות ("איכות הדירות"). אולם, עצם העובדה לפיה רק בסגמנט זה של השוק נמצאה ירידה ברמות המחירים, המתרכזת בפלח השוק של הדירות החדשות, יש בה כדי לרמז על שינוי התנהגות של הזוגות הצעירים ו/או הקבלנים בעקבות ההחלטה על הטלת מע"מ אפס בעת רכישת דירה ראשונה[7].

נתונים ראשוניים לחודש מאי מצביעים על רמה נמוכה במיוחד של עסקאות (הנמוכה ביותר לחודש זה מאז מאי 2003).

 

 

 

 

 

 

פעילות ריאלית

התוצר המקומי הגולמי

2.7%

רבעון ראשון 2014 בקצב שנתי (אומדן שני).

תוצר עסקי

1.5%

רבעון ראשון 2014 בקצב שנתי (אומדן שני).

מדד הייצור התעשייתי

4.1%-

נתון לחודש מרץ.

פדיון ענפי הכלכלה

2.7%-

נתון לחודש מרץ.

מדד המכירות ברשתות שיווק

2.5%

מנוכה עונתיות, במחירים קבועים. 

מיסוי

סך הגבייה

0.1%

מאי 2014 לעומת  אפריל 2014 (בניכוי עונתיות, הכנסות חד פעמיות ושינויי חקיקה ובמחירים קבועים)

מסים ישירים

2.3%-

מאי 2014 לעומת  אפריל 2014 (בניכוי עונתיות, הכנסות חד פעמיות ושינויי חקיקה ובמחירים קבועים)

מסים עקיפים

3.1%

מאי 2014 לעומת  אפריל 2014 (בניכוי עונתיות, הכנסות חד פעמיות ושינויי חקיקה ובמחירים קבועים)

סחר חוץ

יצוא סחורות

10.7%-

במונחים דולריים, ללא אוניות מטוסים ויהלומים.

יצוא שירותים

0.8% (0.4%)

נתון לחודש מרץ. הנתונים בסוגריים מתייחסים ליצוא השירותים ללא חברות הזנק.

יצוא סחורות ושירותים

7.9%-

נתון לחודש מרץ.

יבוא סחורות

5.7%

במונחים דולריים, ללא אוניות מטוסים ויהלומים.

שוק העבודה[8]

שיעור האבטלה

5.6% (5.2%)

גילאי 15+. הנתונים בסוגריים מתייחסים לגילאים 25-64.

שיעור ההשתתפות

64.0% (79.6%)

גילאי 15+. הנתונים בסוגריים מתייחסים לגילאים 25-64.

יציבות מחירים

מדד המחירים לצרכן

0.1%

נתון לחודש אפריל.

מדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים

0.99%

נתון לחודש אפריל.

ציפיות לאינפלציה

1.4%

בחודשמאי, שנהאחתקדימה.

שוק ההון

תל-אביב 100

2.1%-

ממוצע חודש מאי לעומת ממוצע חודש אפריל.

תל-בונד 60

0.9%

ממוצע חודש מאי לעומת ממוצע חודש אפריל.

 סה"כ הנפקות

324.8%

נתון מאי, במחירים קבועים.

אינדיקאטורים מובילים בעולם

S&P 500

1.4%

ממוצע חודש מאי לעומת ממוצע חודש אפריל.

תחזית צמיחה לארה"ב

2.6%

ל-2014, תחזית קונצנזוס בחודש מאי.

תחזית צמיחה לגוש האירו

1.2%

ל-2014, תחזית קונצנזוס בחודש מאי.

מדדים נוספים

מדד מנהלי הרכש

51.4

מדד מעל ל-50 משקף ציפייה להתרחבות הפעילות בתעשייה. נתון אפריל, מנוכה עונתיות.

מדד אמון הצרכנים

0.3%

מנוכה עונתיות.

 

נתוניםנבחרים

 

 

 


[1]המדדים מתייחסים ל-60 סדרות אג"ח קונצרניות צמודות מובילות והתשואה הממוצעת מחושבת על כל סדרות האג"ח הסחירות הצמודות (כ-400).

 

 

[2]מדדים אלו, המפורסמים על ידי בנק הפועלים, הינם מדדים סובייקטיביים.                            

                                      

 

[3]כאשר שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות בחודש מרץ עודכנו כלפי מטה.

 

[4]2004-2013

 

[5]במונחים כמותיים עדיין נרשמה ירידה ברכישות המשקיעים באזור זה אך בשיעור מתון משמעותית מזה שנרשם ברמה הארצית.

 

[6]הכוונה לרוכשי דירה ראשונה, אשר חלק הארי שלהם הינו זוגות צעירים.

 

 

[7]שינוי התנהגות של הזוגות הצעירים עשוי לבוא לידי ביטוי למשל בהמתנה של הזוגות שהיה בכוונתם לרכוש דירה בטווח העליון של תקרת ההטבה של מע"מ אפס, שכן בדירות אלו הטבת המע"מ במונחים אבסולוטיים גבוהה יותר מאשר בדירות הזולות יותר.

 

[8]לפי שיטת האמידה החדשה של הלמ"ס.

 

You may also like...

כתיבת תגובה