סכומים ושיעורים במע"מ

בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף

פתח הכל | סגור הכל

תאור / נושא

סכום בש"ח/
שיעור

תאריך

סעיף בחוק/
תקנה

תאריכי עדכון

הצג

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

79,482

01.01.2015

סעיף 1 לחוק

01 בינואר
01 בינואר

הצג הסברים

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

310

01.01.2015

סעיף 47א לחוק

01 בינואר
01 ביולי

הצג הסברים

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

18,805

01.01.2015

תקנת משנה 23(ג)

01 בינואר
01 ביולי

הצג הסברים

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד

1,500,000

01.01.2015

תקנת משנה 20(ג)(1)

01 בינואר

הצג הסברים

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל

1,500,000

01.01.2015

תקנת משנה 20(ב)

01 בינואר

הצג הסברים

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

219

01.07.2014

סעיף 94 לחוק

01 ביולי

הצג הסברים

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)

1% ולא פחות מ-323 ש"ח

01.07.2014

סעיף 95(א) לחוק

01 ביולי

הצג הסברים

משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום

23/16

01.01.2013

תקנת משנה 1(1)

01 בינואר

הצג הסברים

משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום.

23/16

01.01.2015

תקנת משנה 1(2)

01 בינואר

הצג הסברים

קנס פיגורים (לכל שבוע)

0.2%

22.12.1994

סעיף 2א לחוק

22 בדצמבר

הצג הסברים

הפרשי ריבית (לשנה)

4%

15.06.1993

סעיף 93 לחוק

15 ביוני

הצג הסברים

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה

1/4%

22.02.1984

סעיף 96 לחוק

22 בפברואר

הצג הסברים

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה

1/2%

22.02.1984

סעיף 96 לחוק

22 בפברואר

הצג הסברים

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

268

01.01.2015

תקנה 9א

01 בינואר
01 ביולי

הצג הסברים

עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ואלקטרוני

8/16

01.01.2015

תקנת משנה 1(3)

01 בינואר

הצג הסברים

משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירה

16/16

01.01.2015

תקנת משנה 1(4)

01 בינואר

הצג הסברים

איתור כתובת הסרבן

127

01.01.2015

תקנת משנה 1(5)

01 בינואר

הצג הסברים

עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו

169

01.01.2015

תקנת משנה 1(6)

01 בינואר

הצג הסברים

עיקול רכב במשרד הרישוי

84

01.01.2015

תקנה משנה 1(7)

01 בינואר

הצג הסברים

המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם

169

01.01.2015

תקנת משנה 1 (8)

01 בינואר

הצג הסברים

הובלה והוצאת מעוקלים

359

01.01.2015

תקנת משנה 1 (9)

01 בינואר

הצג הסברים

הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים

2142

01.01.2015

תקנת משנה 1 (10)

01 בינואר

הצג הסברים

הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת

528

01.01.2015

תקנת משנה 1 (14)

01 בינואר

הצג הסברים

הוצאות גרירה של רכב

 

01.01.2015

תקנת משנה 1 (16) (א) (ב)

01 בינואר

הצג הסברים

פריצת דלת של רכב

158

01.01.2015

תקנת משנה 1 (17)

01 בינואר

הצג הסברים

פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל

243

01.01.2015

תקנת משנה 1 (18)

01 בינואר
01 בינואר

הצג הסברים

פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד

675

01.01.2015

תקנת משנה 1 (19)

01 בינואר

הצג הסברים

הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו

 

01.01.2015

תקנת משנה 1 (20)

01 בינואר

הצג הסברים

שמאות מיטלטלין לרבות רכב

317

01.01.2015

תקנת משנה 1 (21)

01 בינואר

הצג הסברים

 
 
 
 

 

You may also like...

כתיבת תגובה