עודכנו קצבאות הביטוח הלאומי החל בינואר 2014

בחודש ינואר 2014 חלו שינויים ב"סכומים הבסיסיים" ולפיכך יעודכנו הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי הנגזרות מסכומים אלה.

השכר הממוצע לפי סעיף 1 וכן השכר הממוצע לפי סעיף 2 בחוק הביטוח הלאומי השתנו בחודש ינואר 2014 ולפיכך יהיה שינוי בפרמטרים הנגזרים לפי השכר הממוצע.

 להלן פירוט השינויים הנובעים מכך והשיעורים המעודכנים לחודש ינואר 2014.

1. הסכום הבסיסי

בינואר 2014 הסכומים הבסיסיים יוגדלו ב –1.9% – שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה נובמבר 2012 עד נובמבר 2013.

2. עדכון הקצבאות לפי הסכום הבסיסי

 הסכום הבסיסי לפי פסקה (1), הוא 8,757 ₪ במקום 8,594 ₪ עד כה.

ואלה הגמלאות המחושבות לפי הסכום הבסיסי שבפסקה זו:

מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' וג' בפרק ג';

הוראות סימנים ד', ה' וח' בפרק ה'; דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי

דמי תאונה המשתלמים לפי הוראות פרק ו';

קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק ט';

מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;

תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;

מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;

גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;

הסכום הבסיסי לפי פיסקה 2 (לקצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד')

לא יעודכן בינואר 2014 וישאר– 140 ₪ , כפי שנקבע בחודש אוגוסט 2013 במסגרת החוק

לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 –

2014) התשע"ג 2013

לגבי כל גמלה שאינה מנויה בפסקאות (1) או (2) , הסכום הבסיסי יהיה – 8,648 ₪ (במקום 8,487 ₪ עד כה). סכום זה משמש גם לחישוב ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח

3. השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי

השכר הממוצע, המשמש לבסיסי הכנסה בגבייה, בסיס למבחני הכנסות (כגון לוח ט'), חושב מחדש בחודש ינואר 2014 .

השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק (נוסח משולב תשנ"ה), יעמוד בחודש ינואר 2014 –  9,089 ש"ח לעומת 8,828 עד כה, דהיינו גידול בן 3.0%. שכר זה מתבסס על נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2013 בסכום ממוצע של 8,955 ש"ח.

לממוצע זה נוסף מקדם פריסה עפ"י החוק בשיעור של 1.5%.

כמו כן חושב בחודש זה השכר הממוצע עפ"י סעיף 1 לחוק, המשמש למטרות אחרות כגון: עדכון שכר הבכירים, שכר מינימום וכו'. שכר זה יעמוד בחודש זה על 8,955 ש"ח לעומת 8,724 ש"ח עד כה – גידול של %2.6. שכר זה מתבסס על ממוצע השכר החודשי בתקופה אוגוסט עד אוקטובר 2013.

4. ההכנסה המרבית לגמלאות יחסיות

הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה הוא 8,757 ₪ . ולפיכך ההכנסה המרבית תעמוד על 43,785 ₪ לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי). ההכנסה המרבית לעניין מילואים מתבססת על סכום בסיסי של  .₪ 43,240 על עומדת והיא ₪ 8,648 דמי האבטלה המרביים ממשיכים להיות שווים לשכר הממוצע לפי סעיף 9,089) 2 ₪.)

5. ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

 ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד השכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי תמשיך להיות מחושבת לפי הסכום הבסיסי בשיעור 8,648 ₪. לפי שינוי החוק ההכנסה המרבית בשנת 2014 תעמוד על 5 פעמים הסכום הבסיסי. לפיכך הכנסה זו תעמוד על 43,240 ₪ לחודש.בסיסי ההכנסה לחישוב מינימום התשלומים נשארו צמודים לשכר הממוצע לפי סעיף (2) לחוק, והם משתנים בהתאם.

6. תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת

החל בינואר 2013, תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשעורים מופחתים עומדת על 5,453 ש"ח לחודש (16,359 ₪ לרבעון).

7. דמי ביטוח בריאות

דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימלי הם 103 ₪ לעומת 101 ₪ עד כה. יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ₪ במקום 192 ₪ עד כה, וזוג- 283 ₪ במקום 278 ₪ עד כה. 

 

 

לטבלאות המעודכנות על ידי הביטוח לאומי לחץ כאן

You may also like...

כתיבת תגובה