פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה- חישוב נפרד לבני זוג העובדים ביחד

מאת:  מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

המצב לפני התיקון:

סעיף 66(ב) לפקודה קובע כי הכנסה שלא מיגיעה אישית של שני בני הזוג, תצורף לצורך חישוב המס להכנסת בן הזוג שהכנסתו מיגיעה אישית היא גבוהה יותר. כמו כן, להוראה בסעיף 66(ב) קיים חריג המאפשר ייחוס הכנסה פאסיבית לבן זוג מסוים, כאשר ההכנסה הפאסיבית נצמחה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו או רכוש שקיבל בירושה גם בתקופת נישואיו. סעיף 66(ד) לפקודה קובע מקרה חריג אשר בהתקיימו, יחושב המס על הכנסה מיגיעה אישית של בני הזוג העובדים יחד והכנסתם תלויה זה בזה, באופן מאוחד. כלומר, חישוב המס על הכנסת בן זוג רשום תבוצע יחד עם חישוב המס על הכנסת בן הזוג השני, ובכך לא יזכה בן הזוג השני למדרגות מס ונקודות זיכוי נפרדות.

המקרה החריג בו יהיה ניתן לבצע חישוב מס נפרד בהתאם לסעיף 66(ד) לפקודה מתבסס על מצב בו מקור ההכנסה של בן הזוג, יהיה בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

כמו כן, קובע הסעיף מספר מקרים בהם יראו את הכנסות בני הזוג כתלויות אחת בשנייה:

1.     אחד מבני הזוג מפיק הכנסה מעסק או ממשלח יד השייך לבן זוגו.

2.     אחד מבני הזוג מפיק הכנסה מחברה בה יש לבן זוגו או לשניהם יחד במישרין או בעקיפין לפחות 10% מזכויות ההצבעה או זכות בהנהלה.

3.     אחד מבני הזוג מפיק הכנסה משותפות בה יש לבן זוגו או לשניהם יחד, במישרין או בעקיפין, 10% מהון השותפות או 10% מהזכויות ברווחים.

סעיף 66(ה) לפקודה קובע כי, על אף המקרים לעיל, גם אם הכנסות בני הזוג תלויות אחת בשנייה בשל עבודתם באותו עסק, ניתן יהיה לבצע חישוב נפרד על הכנסת בן הזוג שאינו רשום, עד להכנסה בסכום של 49,680 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2013). זאת בהתקיים מספר תנאים בהקשר למקום העסק, היקף שעות העבודה בעסק (לפחות 36 שעות בשבוע ו-10 חודשים בשנה), אי קיומה של הכנסה מיגיעה אישית נוספת, והודעה מראש לפקיד השומה.

הצעת החוק לתיקון שהוגשה לכנסת ביום 20/11/2013-

על פי הצעת החוק בני זוג יוכלו לבצע חישוב מס נפרד גם על הכנסות ממקור הכנסה משותף במידה ואכן קיימת נחיצות בעבודתם של שני בני הזוג לייצור מקור ההכנסה המשותף.

לפי הצעת החוק, מוצע לשנות את המצב הקיים על-ידי שינוי נוסח סעיף 66(ד) העוסק במצב שבני זוג מפיקים הכנסה התלויה אחת בשנייה ולקבוע כי יתאפשר לבני זוג לערוך חישוב נפרד בנסיבות בהן קיימת נחיצות בעבודת שני בני הזוג באותו העסק. במקרים בהם יתברר כי עבודת בן הזוג בעסק אינה נחוצה, תימנע מבני הזוג האפשרות לערוך חישוב נפרד. כמו כן, מוצע לבטל את סעיף 66(ה) אשר קובע כי ניתן לערוך חישוב נפרד לבני זוג העובדים באותו עסק עד להכנסה שנתית של 49,680 ש"ח.

להלן קישור להצעת החוק לתיקון.

הבוקר פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה(מס' 199), התשע"ד- 2013 ("התיקון")

על פי התיקון הנ"ל יוכלו בני זוג העובדים ביחד לקבל חישוב מס נפרד, זאת בתנאי שהתקיימו מספר תנאים כמפורט להלן:

א.      יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

ב.     כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

ג.      אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

להלן קישור לתיקון 199 לפקודת מס הכנסה.

 

 

 

חישוב מאוחד לבני זוג, חישוב נפרד לבני זוג, בני זוג העובדים ביחד, תיקון 199 לפקודת מס הכנסה, ייצור הכנסה, חישוב מס בני זוג, הטבה במס בני זוג, עובדים ביחד, פורטל מסים, מאמר מסים, חדשות מסים

You may also like...

כתיבת תגובה