שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2015.

הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד (%0.09-), אלא אם נאמר אחרת.

לחץ כאן לפירוט השינויים

You may also like...

כתיבת תגובה