שינויים בתקנות מס הכנסה בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 7 באוקטובר 2014 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), אשר במסגרתן בוצעו שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זריםבנוסף, בוטלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ה-2014 (להלן: "הכללים ).
תחילת התקנות וביטול הכללים נקבעו ליום 1 בינואר 2015, וזאת לגבי הכנסה שהופקה או שנצמחה ביום זה ואילך.

1. עובר לפרסום התקנות ולביטול הכללים

1.1  ביום 5 במרץ 2007 אושרו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007, אשר במסגרתן הוענקו 2.25 נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסת "תושב חוץ זכאי" מכח סעיף 2(1) ו-2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961(להלן: "הפקודה") שהופקו בשנת המס 2007 ואילך.

1.2 לעניין זה הוגדר "תושב חוץ זכאי" – יחיד תושב חוץ שהתקיימו בו כל אלה:
א. שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות עפ"י דין.
ב. הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979

  1. התקנות

    2.1 בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו- 36א לפקודה (2.25 נקודות זיכוי לעובד ו- 2.75 נקודות זיכוי לעובדת).

    2.2  בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.יש לציין, כי לגבי "עובד זר" אשר אינו בתחום הסיעוד, אף אם הינו חוקי, לא ינתנו נקודות זיכוי כלל.

לעניין זה, "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" – עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, והארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

3. תחולה
 תחולת התקנות יחולו בחישוב המס על הכנסה שהופקה מיום 1 בינואר 2015 ואילך

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס

טל': 03-7106623

Einat.Maliar@il.gt.com


מוחמד מג'אדלה, רו"ח


טל': 03-7106686

Mohamad.Magadly@il.gt.com

מחלקת המסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק מס זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Tax@il.gt.com או לפקס 03-7106680.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה