שר האוצר ורשות המסים הפיצו תזכיר חוק המקדם השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח באמצעות הטבות מס

שר האוצר משה כחלון: צעד נוסף לעידוד הצמיחה; החוק יגרום להאצה מחודשת של קטר ההיי -טק

שר האוצר משה כחלון ורשות המסים הפיצו היום תזכיר חוק המקדם השקעות בחברות שייסחרו בבורסה בישראל, ואשר פועלות בתחום המחקר והפיתוח, וזאת באמצעות הטבות מס.

התזכיר מבוסס על עבודתה של הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, שהוקמה על ידי הרשות לניירות ערך וחבריה כללו נציגים של רשות המסים, אגף שוק ההון, אגף החשב הכללי ואגף תקציבים במשרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הוועדה ביקשה לקדם את תעשיית ההיי טק ולגרום לכך שהבורסה בישראל תהיה אלטרנטיבה יעילה לגיוסי הון של חברות אלה, בייחוד חברות בינוניות. תזכיר זה הינו נדבך נוסף וקשור להצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה- העילית שפורסמה ביום 27 באוקטובר 2014 וכוללת תיקונים לחוק החברות ולחוק ניירות ערך.

עיקרו של התזכיר במתן הקלות מס, והוא מאפשר, בין היתר, החזקה של כמה קופות גמל בקרנות נאמנות פטורות  בשיעור שאינו עולה על 75% (במקום 50% היום). קרנות אלה יהיו קרנות היי טק נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות אשר יהיו רשאיות להשקיע עד 30% מן הסכום שיגוייס מהציבור בניירות ערך של חברות הייטק לא נסחרות, ועד 50% במקרה בו תתקבל תמיכת מדינה.

עוד מוצע בתזכיר לקבוע בהוראת שעה של שלוש שנים, כי עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברת מחקר ופיתוח תוכר במועד ההשקעה כהפסד הון בר קיזוז (במקום להכיר בהשקעה זו כעלות במועד מכירת המניות). לפיכך, השקעה במניות בחברת מו"פ, עד לגובה של 5 מיליון שקלים חדשים, תוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס.

בהתאם לתזכיר, חברת מחקר ופיתוח מוגדרת כחברה אשר הונפקה לראשונה לציבור בבורסה בישראל בתקופת הוראת השעה, בעת ההנפקה לראשונה החברה הוגדרה כחברת מו"פ בהתאם לתקנון הבורסה, ולא נקבע כי היא אינה חברת מו"פ במשך כל תקופת ההטבה, ההשקעה המיטיבה בה בוצעה במסגרת הנפקה לציבור של החברה בבורסה בישראל, בתקופת הוראת השעה, שווי השוק של החברה הוא בין 200 מיליון ש"ח למיליארד ש"ח (על מנת לעודד כאמור את החברות הבינוניות), וכי בכל שנת מס, במהלך תקופת ההטבה, התקבל אישור המדען הראשי כי התחום העיקרי שבו עוסקת החברה הינו מו"פ או ייצור ושיווק של פירות המו"פ שפותח על ידה.

כן מוצע בתזכיר לקבוע, במסגרת הוראת שעה, כי תינתן אפשרות ליחידים בעלי שליטה בחברות מו"פ, להתחייב במס על עליית ערך האופציות שהתקבלו בידיהם טרם רישום החברה בבורסה, ממועד הרישום כאמור ועד מועד המימוש במסלול רווח הון, קרי במס בשיעור של 25% ולא במס בשיעור שולי.

שר האוצר, משה כחלון: "הקלות המס שנועדו לעודד השקעות בחברות מו"פ מצטרפות לחבילת הצעדים שתסייע להצמחת המשק הישראלי עליה הודענו לפני שבועיים. מטרתו של התזכיר שהופץ לגרום להאצה מחודשת של קטר ההייטק לו תפקיד מרכזי בצמיחת המשק הישראלי ולעודד גיוס הון באמצעות הנפקה בבורסה."

מנהל רשות המסים, משה אשר: "אנו רואים חשיבות רבה בקידום גיוסי הון של חברות הייטק באמצעות הבורסה הישראלית, ונרתמנו לסייע בכך באמצעות מתן הטבות מס נוספות למשקיעים שישקיעו בחברות אלה אשר יקבלו את ההשקעה בחברות כהפסד שוטף וכן בהטבה לעובדים בעלי השליטה בחברה שקיבלו אופציות בטרם הנפקתה כך שעליית ערכן תמוסה ב 25% במקום מס שולי".  

You may also like...

כתיבת תגובה