לוח מועדים להגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

 

לנוחיותכם להלן המועדים הקבועים בחוק להגשת דוחות ותשלומים למס הכנסה:

מועד הדיווח ו/או התשלום

הנושא

סעיף בחוק

15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)

דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה עפ"י מחזור עסקאות ועפ"י סכומים

172(א) ו- (ב)

ניכויים משכר עבודה, דיבידנד ואחרים

164 והתקנות

עד ה- 10.1 שך כל שנה

ספירת מלאי לתאריך 31.12 של השנה שהסתיימה

הוראות ניהול ספרים

עד 31.1

פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת

187א' (א)(1)

עד 28.2

פטור של 50% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת

187א' (א)(2)

עד 31.3

פטור של 25% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת

187א' (א)(3)

הגשת דו"חות סוף שנתיים בניכויים (טפסי 856/126)

תקנות

עד 30.4

הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות (עם הגשת הדו"ח השנתי יש לשלם את הפרשי המס)

132(א), 182

עד 31.5

הגשת הדו"ח השנתי על הכנסות באופן מקוון

132(ב)(1א)

הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסות למי שהדו"ח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה

132(ב)(1)

עם הגשת הדוח השנתי יש לשלם את הפרשי המס

182

לא יאווחר המגשת הדו"ח השנתי

טופס מקוון 6111

240ב(ג)

תוך 15 יום מתאריך מסירת הודעת השומה

תשלום יתרת המס עפ"י הודעת השומה

183, 184

תוך 120 יום מתאריך הדרישה

הגשת הצהרת הון

135(1)

תוך 30 יום מתאריך מכירת הנכס

דווח + תשלום מקדמות רווח הון בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף 91 או בשעור אחר שקבע פקיד השומה

91(ד)

31.7 ו – 31.1

בשל מכירת נייע' סחירים, שבעת מכירתן לא נוכה מס במקור כחוק ב- 6 החודשים שקדמו לחודש שבו חל הדיווח. תשלום מקדמה בסכום המס החל לפי הפקודה

91(ד)(ג)