מאמר: שינויים עיקריים בשנת 2013 – מס הכנסה (המשך)

1.2.12 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3 ( י ) לפקודה

בהתאם להודעת מס הכנסה ( קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3 ( י ) ) , התשע " ג – 2013 , שיעור הריבית לעניין סעיף 3 ( י ) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2013 יעמוד בגובה של 4.1% חלף שיעור של 4.68% כפי שהיה קבוע במהלך שנת המס .2012

1.2.13 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3 ( ט ) לפקודה

ביום 1 בינואר 2013 פורסם כי שיעור הריבית לעניין סעיף 3 ( ט ) לפקודת מס הכנסה הקבוע בתקנה 2 בתקנות מס הכנסה ( קביעת שיעור ריבית ) , התשמ " א – 1985 החל משנת 2013 ואילך יהא בשיעור של .5.47%

1.2.14 קביעת ההכנסה החייבת ביחס לחברות המיישמות את כללי ה – IFRS

ביום 4 בפברואר 2010 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס ' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס ,2007 2008 ו – 2009 ) , התש " ע – 2010 ( להלן : " תיקון 174 " או " הוראת השעה " ) ביחס לאי תחולת תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS( ) לגבי שנות המס ,2007 2008 ו – .2009

ביום 9 בינואר 2012 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס ' 188 ) , התשע " ב – 2012 אשר האריך את תוקף הוראת השעה אף לגבי שנות המס 2010 ו – .2011

ביום 1 בינואר 2013 פרסמה רשות המסים הודעה כי בשל פיזור הכנסת לא הושלמה עבודת החקיקה ועל מנת ליצור ודאות לנישומים , בכוונת רשות המסים לקדם חקיקה להארכת הוראת השעה האמורה בשנה אחת נוספת , מיד עם כינון כנסת חדשה . יצוין , כי נכון למועד כתיבת מדריך זה טרם בוצע התיקון האמור , אולם להערכתנו הודעה בדבר הארכת הוראת השעה גם ביחס לשנת המס 2012 תפורסם עד לתום השנה .

1.2.15 הפחתת שיעור הפחת לרכבי חברת הליסינג

ביום 29 ביולי 2013 פורסמו תקנות מס הכנסה ( פחת ) ( תיקון ) , התשע " ג – 2013 ( להלן : " התיקון " ) במסגרתן תוקנה תוספת ב , בפרט III בתקנות מס הכנסה ( פחת ) , 1941 , כך ששיעור הפחת על רכב מסוג M1 או N1 שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב " השכרה / החכרה " יהיה 16% במקום 20% . תחולת התיקון נקבעה ליום 1 באוגוסט 2013 , וזאת לגבי רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה באותו יום או לאחריו .

1.2.16 שינויים בהוראות ניהול ספרים – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

ביום 31 בדצמבר 2012 התפרסם ברשומות תיקון להוראות מס הכנסה ( ניהול פנקסי חשבונות ) ( מס ' 2 ) , התשל " ג 1973 ( להלן : " התיקון " ) , אשר עניינו סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי . מטרת התיקון הינה לקבוע כללים לניהול מסמכים כתוצר של סריקה ממוחשבת , כללים לבעור המסמכים המקוריים וקביעת כללים לשמירת מסמכים בארכיב דיגיטלי .

תחילתו של התיקון הינו מיום 1 בינואר 2013 . עובר לתיקון , הדרך החוקית היחידה שלפיה הותר להימנע משמירה פיזית של מסמכי המקור היתה על ידי מזעור המסמכים באמצעות " מיקרופיש " על ידי " ממזער מוסמך " ולא על ידי הנישום עצמו.

בהמשך למדיניות שנוקטת רשות המיסים להתאמת הוראות ניהול ספרים להתפתחויות הטכנולוגיות , פורסם התיקון בו נוספה האפשרות לשמירת " תיעוד חוץ " , שהוא מסמך כתוצר של סריקה ממוחשבת אם היא נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק .

התיקון מתייחס ל " תיעוד חוץ " , דהיינו , קבלות , תעודות משלוח , חשבוניות , חשבוניות מס , הודעות זיכוי והזמנות , כלומר מסמכים שנתקבלו מספקים .

לגבי " תיעוד פנים " , שהופק בצורה ממוחשבת , מלכתחילה ניתן לשמור אותו באמצעים ממוחשבים בלבד ואין צורך לשמור מסמכי נייר .

 

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה