קווים מנחים לניהול תקין של חברה בע"מ

מאת: ישראל פלג, רו"ח

 

 עם המעבר מעסק יחיד לחברה בע"מ יש להקפיד על נוהלים שהיו בעלי חשיבות שונה בעסק יחיד:

1.     כל חשבונית מכירה חייבת לכלול פרטים מלאים של הלקוח לרבות כתובת ומספר עוסק מורשה.

2.     הובלה או משלוח טובין  ייעשו בלווי חשבונית מס או תעודת משלוח הכוללת תאריך ושעה.

3.     יש להפיק קבלה מיד עם קבלת תקבול לרבות המחאה דחויה.  אי רישום קבלה ייחשב כאי רישום תקבול על כל העונשין שבדבר.

4.     לא יימצא בחברה או בידי עובד החברה תקבול שלא נרשם בקבלה.

5.     יש להפקיד בבנק את התמורה המדוייקת של התקבולים לרבות מזומנים והמחאות. המחאות מאוחרות יישמרו בעסק עד למועד הפרעון ולאחר שנרשמו בקבלה.

6.     בכל עת (ובביקורת)  יתרת המזומנים וההמחאות בפועל יתאימו לרישום בחשבון הקופה הממוחשב/ידני.

7.     אין להשתמש בשום מקרה בכספים מהקופה לכל מטרה שהיא לרבות תשלום לספק, הסבת המחאות או הוצאות מזומן.

8.     ניתן לנהל קופה קטנה על ידי משיכת המחאה עצמית או משיכת מזומן למטרה זו. סכום זה יחודש לפי הצורך כנגד קבלות מזומן אשר יועברו בדו"ח מרוכז להנהלת החשבונות.

9.     אין להשתמש בכרטיס האשראי של החברה או בהמחאות החברה להוצאות פרטיות של בעל העסק.

10.  אין לשלם הוצאות החברה באמצעי תשלום פרטיים אלא במקרים חריגים.

11.  משכורות לעובדים ישולמו בהמחאה או העברה בנקאית בסכום המדוייק המופיע בתלוש.

12.  מקדמות ששולמו לעובדים על חשבון משכורת, ידווחו בציון מספר ההמחאה בעת עריכת המשכורת החודשית.

13.  היתה טעות בחישוב השכר, ישולם השכר על פי התלוש והטעות תתוקן בחודש הבא.

14.  יש להקפיד לדוו"ח למע"מ כל עסקה שבוצעה בתקופת הדווח החוקית ולא לאחר מכן.

15.  כל חשבונית מספק / נותן שרותים  תישא את השם המדוייק של החברה ולא את שם העסק הקודם.

16.  לא יתקבלו חשבוניות צילום או פקס או חשבוניות העתק ללא אישור "נאמן למקור"  במקור.

17.  חובה לנכות מס במקור מתשלום לספקים/ נותני שירותים על פי השיעור בתקנות אלא אם הציג הספק/נותן השירות אישור הקטנה/פטור בתוקף. 

18.   אישורים אלה ניתנים לבדיקה גם באתר רשות המיסים באינטרנט www.mof.gov.il/taxes 

 

 

ישראל פלג, רו"ח – www.i-peleg.com

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה