קופות גמל

1.1  תמצית השינויים בהוראות החוק הדנות בקופות גמל

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף נכסי קופות הגמל , וכן נעשו שינויים משמעותיים ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל ובקופות הגמל בפרט , שעיקרם : שינויים משמעותיים בכללי השקעת הכספים של קופות גמל , באופן ניהול הכספים ובחובות המוטלות על הגופים המנהלים קופות גמל , וכן הגדלת השקיפות לחוסכים בקופות גמל . ככל שהתרחבה פעילות קופות הגמל וככל שתוקנו והורחבו הוראות תקנות מס הכנסה ( כללים לאישור ולניהול קופות גמל ) , התשכ " ד – 1964 ( להלן : " תקנות קופות הגמל " ) , שהותקנו מכוח סעיף 47 לפקודה , גדל גם הצורך בהסדרת פעילות זו במסגרת חקיקה ראשית .

שנת 2008 התאפיינה בשינויים תכופים בתחום קופות הגמל הן במישור הכללים הנוגעים להפקדת ומשיכת כספים , מעבר עמיתים בין קופות הגמל ועוד והן במישור כללי המיסוי החלים ביחס לסכומי ההפקדה החל בינואר 2008 ואילך . המגמה שהחלה במטרה ליצור יתרון מס באפיק הקצבתי ( תיקונים מס ' 152 ו – 153 לפקודה ) , קיבלה עיגון נוסף במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ( קופות גמל ) ( תיקון מס ' 3 ) , התשס " ח – 2008 אשר פורסם ביום 28 בינואר 2008 ( להלן : " תיקון מס ' 3 " ) , במסגרתו נקבע למעשה כי קופות הגמל לתגמולים לא יוכלו לפעול במתכונתם הקיימת ואלו יפעלו במסגרת אחת מבין שני סוגי קופות הגמל לקצבה אשר הוגדרו לעניין זה , כדלקמן : " קופת גמל משלמת לקצבה " – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין ו " קופת גמל שאינה משלמת לקיצבה " – קופת גמל לקצבה , שאי אפשר למשוך ממנה כספים , למעט כספי מרכיב הפיצויים , אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה . עם זאת , נקבע כי בקופת גמל משלמת לקצבה ניתן יהיה לבצע משיכת כספים באמצעות היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי , ובלבד שסכום הקצבה החודשי שייוותר בידו של עמית לאחר ביצוע היוון כאמור , יעמוד לפחות על סך של 4,400 ש"ח נכון לשנת 2013.

בהמשך לתיקון מס ' 3 , פורסם תיקון 173 לפקודה , אשר תחולתו מיום 1.1.2009 . תיקון זה עדכן את ההוראות הקשורות ברצף פיצויים והתאים אותן למציאות שנוצרה בעקבות תיקון מס ' .3

לשם השלמת הרפורמה ועידוד אפיקי החיסכון לקצבה על פני אפיקי חסכון אחרים וביטול החסכון ההוני , פורסם ביום 14 במאי 2012 ברשומות , תיקון מס ' 190 לפקודת מס הכנסה ( להלן : " תיקון מס ' 190 " ) . במסגרת תיקון מס ' 190 , הורחבה מסגרת הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים כאפיק חסכון קצבתי והתאמתן להוראות תיקון מס ' 3 . מדובר בשינוי משמעותי אשר בבסיסו עידוד הציבור בישראל , לרבות בעלי שליטה , להגדיל את החסכון ארוך הטווח שלהם . אין מדובר רק בשינוי שיחול במועד הפרישה עצמו , אלא גם בשיקולי המס שעל יחידים ובעלי שליטה לקחת בחשבון במהלך שנות עבודתם , בבואם

למקסם את יתרונות המס הקיימים כיום בתכנון הפרישה שלהם . ראה בהרחבה סעיף 3.12 למדריך המס .

ביום 25 באוקטובר 2012 , פרסמה רשות מסים הנחייה מקצועית המתייחסת לתיקון מס ' 190 לפקודה . מטרת ההנחיה היא מתן הנחיות ליישום התיקונים בעניין השינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקים עקב פרישה .

ביום 27 במאי 2013 , פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה מס ' 2/ 2013 העוסק בעיקר בתיקון הוראות סעיף 9 א לפקודה למתן פטור על הקצבה המזכה , המהווה המשך לתיקון 190 לפקודה .

1.2  הגדרות ומונחים שנוספו / שונו בתיקונים מס ' ,152 ,153 ,163 173 ו – 190 לפקודה

1.     " עמית מוטב " – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו , בשנת המס , סכומים לקופת גמל לקצבה , בסכום שלא פחת מ – 16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס.

2.    " הכנסה מזכה " – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד , לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47 ( א ) , כמפורט להלן , לפי הענין:

א.    לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה – עד לסכום של 103,200 שקלים חדשים לשנה ( נכון לשנת 2013 );

ב.    לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה – עד לסכום של 145,200 שקלים חדשים לשנה ( נכון לשנת 2013 ) ;

ג.     לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה , בשל הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה ( 1 ) ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה ( 2 ) בניכוי הכנסת העבודה שלו , או בניכוי הסכום האמור בפסקה ( 1 ) , לפי הנמוך מביניהם , ובלבד שתובא בחשבון , תחילה , הכנסת העבודה שלו .

3.    " הכנסה לעמית עצמאי " – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47 א עד לסכום של 103,200 שקלים חדשים לשנה ( נכון לשנת 2013 ) , בניכוי הכנסתו המבוטחת .

4.    " הכנסה מבוטחת " – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו , בשנת המס , סכומים לקופת גמל לקצבה , וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה .

5.    " הכנסה נוספת " – הסכום הנמוך מבין אלה :

א.    סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47 א , שאינה הכנסה מבוטחת , עד לסכום האמור בפסקה ( 1 ) להגדרה " הכנסה מזכה " לשנה ; ( סך של 103,200 ש " ח נכון לשנת 2013 ) ;

ב.    סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47 א עד לסכום השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה " הכנסה מזכה " לשנה , קרי 412,800 ש"ח (נכון לשנת 2013) בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה (1) לאותה הגדרה , ( 103,200 ש " ח נכון לשנת 2013 ) לפי הגבוה מביניהם.

6.    " השכר הממוצע במשק " – כהגדרתו בסעיף 3 ( ה 3 ) ( 2 ) .

1.3  ניכויים מההכנסה החייבת בשל הפקדות לקופות גמל – סעיף 47 לפקודה

1.3.1     ניכויים ליחיד שאינו עמית מוטב – הניכויים ליחיד זה מעוגנים בסעיף 47 (ב) לפקודה , כדלקמן :

"יחיד שאינו עמית מוטב , שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה בלבד , לטובת אחד מהם , והכל , גם אם ציווה שלאחר מותו תועבר זכותו לטובת מוסד שהוכר כמוסד ציבורי לענין סעיף 9 (2) , או ששילמו כאמור למדינה , לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר , לשם שמירת זכות הפנסיה של אחד מהם , יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור ובלבד שהניכוי לא יעלה על

1.     7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה , ואולם אם שילם סכום העולה על 12% מהכנסתו כאמור , יותר לו , בשל החלק העולה על 12% כאמור , ניכוי נוסף עד ל – 4% מאותה הכנסה ;

2.    הסכום הנמוך מבין אלה : (א) 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת ; (ב) 5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה " הכנסה מזכה " לשנה , בניכוי הכנסתו המבוטחת" (412,800 ש " ח נכון לשנת 2013 ) .

1.3.2     ניכויים לעמית מוטב- הניכוי לעמית מוטב מעוגן בסעיף 47 (ב1) לפקודה , כדלקמן :

"לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב , ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו , בשנת המס , 18 שנים ומעלה , יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור , ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה , לפי הענין:

1.     בשל סכומים ששולמו כאמור – 11% מההכנסה לעמית עצמאי ;

2.    בשל סכומים ששולמו כאמור ושבשלם לא הותר ניכוי לפי פסקה (1) , 7% מההכנסה הנוספת ; ואולם אם הסכומים ששולמו כאמור עולים על 12% מהכנסתו הנוספת , יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור , ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת , והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק " .

יש לציין כי סכום שנוכה לפי סעיף 47 ( ב ) לפקודה , לא יהיה ניתן לנכותו לפי סעיף 47 (ב1) לפקודה , ולהפך . כמו כן סכום שנוכה לפי סעיף 47 (ב) לפקודה או 47 (ב1) לפקודה לא יובא בחשבון לצורך סעיף 45 א לפקודה .

1.3.3     הוראות נוספות –

1.    יצויין כי החל מיום 1 ביולי 2009 בוטל מס רווח הון בקופות הגמל ובוטל סעיף 9 (18א) לפקודה ולכן בעת המשיכה כדין מקופת גמל לתגמולים שבוצעה מיום 1 ביולי 2009 , הריבית והרווחים האחרים שנצברו יהיו פטורים ממס , בכפוף לתנאים מסוימים . לפני מועד זה , הריבית והרווחים שנצברו על " הפקדה מוטבת " , שסכומה לא עלה על 21,360 ש " ח ( נכון לשנת המס 2009 ) , היו פטורים ממס .

2.    בנוסף , נקבע בתיקון מס ' 153 לפקודה כי הניכוי לפי סעיף 47 לפקודה והזיכוי ממס לפי סעיף 45 א לפקודה יינתנו רק לגבי הפקדות העמית או בן זוגו , לטובת אחד מהם . כלומר , לא ניתן יהיה לקבל ניכוי בגין הפקדות של הורה לטובת ילד , ולהיפך . ואולם , עמית מוטב יוכל לקבל ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה וזיכוי לפי סעיף 45 א לפקודה גם בשל הפקדות לטובת ילדו ובלבד שגילו בשנת המס 18 שנים לפחות .

 

1.4  זיכויים בשל הפקדות לקופות גמל – סעיף 45 א לפקודה

ככלל , בגין תשלומים לביטוח חיים ולקופת גמל שיעור הזיכוי הוא 25% או 35% כמפורט להלן :

א.    יחיד יזוכה ממס ב – 25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו , בשנת המס לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;

ב.    יחיד יזוכה ממס ב – 35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו , בשנת המס לקופת גמל לקיצבה , או ששילמו כאמור למדינה , לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו או ששילמו כאמור לביטוח קצבת שאירים ;

1.    עמית מוטב יזוכה ממס כאמור בסעיפים קטנים ( א ) ו – ( ב ) גם בשל סכומים ששילם לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח , לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו , בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים , לפי הענין , ובלבד שגילו של אותו ילד , בשנת המס , היה 18 שנים ומעלה ;

ג.     בסעיף זה –

"ביטוח חיים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח , בלא מרכיב החיסכון , שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים ;

"ביטוח קצבת שאירים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח , בלא מרכיב החיסכון , הכולל תשלומי פנסיה לשאירים ;

"הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו "עמית מוטב" – כהגדרתם בסעיף 47 לפקודה .

1.4.1     הגבלת סכום הזיכוי ביחס ליחיד שאינו עמית מוטב – סעיף 45 א(ד) לפקודה

"על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו – (ב) הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי ליחיד שאינו עמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

1.    סכום של 1,992 שקלים חדשים ( נכון לשנת 2013 ) ;

2.    הסכום הנמוך מבין אלה :

א.    כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו – (ב) ;

ב.    (1) לענין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה , ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד .

(2) לעניין יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה , ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד , ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן (א)(1) , לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) ובשל הכנסה שאינה מעבודה , לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד ".

 

3.4.2 הגבלת סכום הזיכוי ביחס ליחיד שהוא עמית מוטב – סעיף 45 א(ה) לפקודה

"על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) , הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים , לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן :

1.    סכום של 1,992 שקלים חדשים ( נכון לשנת 2013 ) ;

2.    הסכום הנמוך מבין אלה : (

א.    כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) ;

ב.    (1) לענין עמית מוטב שלא היתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת – 5% מהכנסתו החייבת עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרת " הכנסה מזכה " ( 206,400 ש " ח נכון לשנת 2013 ) שבסעיף 47 (א) (1) לשנה ובלבד שהסכום הכולל שבשלו ינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של העמית המוטב .

(2) לענין עמית מוטב שהיתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת – הסכום המתקבל מצירוף הסכומים המפורטים להלן :

א. 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו כאמור , ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים לפי סעיפים קטנים (א) (1) ו- (ב1) , ולביטוח קצבת שאירים לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על 5% מהכנסתו כאמור ;

ב. 5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת , עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47(א)(1) לשנה , (206,400 ש"ח נכון לשנת 2013 ) בניכוי סכום כאמור בפסקה (1) לאותה הגדרה ( 103,200 נכון לשנת 2013 ) או סכום הכנסתו המבוטחת , לפי הנמוך מביניהם , ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת . "

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה