שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות'

5 ינואר 2015

גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת המס 2015

בהתאם להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ה-2015, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לגבי הלוואה העולה על התקרה[1] בשנת המס 2015 יהא 4.07%, חלף שיעור של 4.31% כפי שהיה קבוע בשנת 2014 טרם כניסתו לתוקף של התיקון האמור.

שיעור הריבית ביחס להלוואות שאינן עולות על התקרה כאמור, ימשיך ויהא שיעור עליית המדד.

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת המס 2015

בהתאם להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ה-2015, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה בשנת המס 2015 יהא 3.05%, חלף שיעור של 3.23% כפי שהיה קבוע בשנת 2014 טרם כניסתו לתוקף של התיקון האמור.


[1]  7,800 ש"ח לשנת המס 2015.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה