תשלום מקדמה בשיעור של 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות'

לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב,

להזכירכם, יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים בשנת 2014 עד ליום 30 בינואר 2015.

1. רקע

1.1 ככלל, בגין הכנסות מדירות למגורים בישראל, קיימות שלוש חלופות מיסוי לבחירת המשכיר:
  
א. מיסוי לפי מדרגות המס השולי, המחושב לאחר ניכוי הוצאות ששמשו בייצור ההכנסות מדמי השכירות.
  
ב. פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות, הפטור הינו עד לתקרת הכנסה בסך של 5,080 ש"ח בגין כל חודש (נכון לשנת 2014), במידה וההכנסה החייבת עולה על תקרת הפטור, כפל ההכנסה יהיה חייב במס.
  
ג. מס מחזור בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל, כמפורט להלן.
  
1.2 סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"), קובע כי יחיד זכאי לשלם מס מחזור בשיעור של 10% בלבד על הכנסותיו ברוטו (ללא ניכוי הוצאות) מהשכרת דירה למגורים בישראל. שיעור המס יחול רק אם הכנסתו של היחיד מדמי השכירות אינה נחשבת כהכנסה מעסק.
  
1.3 המס כאמור, ישולם בתוך 30 ימים מתום שנת המס שבה הייתה ליחיד הכנסה מדמי שכירות, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות. קרי, בגין הכנסות מדמי שכירות בשנת המס 2014, נדרש המשכיר לשלם את המס המופחת עד ליום 30.1.2015.
    
2. תשלום המקדמה בהתאם להוראות סעיף 122(א1) לפקודת מס הכנסה
  
2.1 יחיד אשר בחר לשלם מס מופחת, לא יהא זכאי לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, ולא יהא זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.
  
2.2 כמו כן, יש לדווח ולשלם לרשויות המס עד ליום 30 בינואר 2015, תשלום מקדמה בשיעור של 10% מהכנסות שכר דירה למגורים בשנת 2014.

  
לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686
Mohamad.Magadly@il.gt.com
 

מחלקת המסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק מס זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי. 

You may also like...

כתיבת תגובה