עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2014

ביום 16.1.15 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2014 המתפרסם ביום 15.1.15. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה בשנת 2014 בשיעור של – 3.4%.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.15 ועד 15.1.16:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) ו- 9(ג1ד)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.15 ועד ליום 15.1.16 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

2. על חלק השווי העולה על 1,568,800  שקלים חדשים ועד 1,860,790 שקלים

    חדשים – 3.5%;

3. על חלק השווי העולה על 1,860,790  שקלים חדשים  ועד 4,800,605 שקלים

    חדשים – 5%.

4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים  ועד 16,002,015 שקלים

    חדשים – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים– 10%.

 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

•  החל מיום 16.1.15 ועד ליום 30.6.15:

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק וסעיף 38 לחוק – יסוד: הכנסת, רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.15 ועד ליום 30.6.15 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים – 5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,486,350 שקלים

    חדשים – 6%;

3. על חלק השווי העולה על  3,486,350 שקלים חדשים  ועד 4,800,605 שקלים

    חדשים – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים  ועד 16,002,015 שקלים

    חדשים – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 16,002,015  שקלים חדשים– 10%.

 

• החל מיום 1.7.15 ועד ליום 15.1.16:

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ד)(1) לחוק, רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 1.7.15  ועד ליום 15.1.16 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,126,475 שקלים חדשים – 3.5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים

    חדשים – 5%;

3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים  ועד 16,002,015 שקלים

    חדשים – 8%.

4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים– 10%.

דוגמאות:

• רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) בסך של

  2,000,000 ₪ :

על חלק השווי שעד 1,568,800 ₪  – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,568,800 ₪ ועד 1,860,790 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5%  =  10,220 ₪

על חלק השווי העולה על 1,860,790 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5%      =  6,960 ₪

סה"כ מס רכישה לתשלום – 17,180 ₪ (לעומת 19,904 ₪ בשנת 2014)

• רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,000,000 ₪ לפני 1.7.15 :

על חלק השווי שעד 1,162,120 ₪ ישולם מס בשיעור 5% =                                     58,106 ₪

על חלק השווי העולה על 1,162,120 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 6% = 50,273 ₪

 

סה"כ מס רכישה לתשלום – 108,379 ₪ (לעומת 108,761 ₪ בשנת 2014)

You may also like...

כתיבת תגובה