עודכנו מדרגות מס רכישה

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2013


ביום 16.1.14 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם למדד שנת 2013 המתפרסם ביום 15.1.14. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לחוק. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים לפיו ממדדים את מדרגות המס עלה בשנה האחרונה בשיעור של – 3.2%.


להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.14 ועד 15.1.15:


בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) ו- 9(ג1ד)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.14 ועד ליום 15.5.15 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,517,210 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,517,210 שקלים חדשים ועד 1,799,605 שקלים חדשים – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,799,605 שקלים חדשים ועד 4,642,750 שקלים חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים חדשים ועד 15,475,835 שקלים חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים חדשים – 10%.

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) עד ליום 31.12.14:
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.14 ועד 31.12.14:

1. על חלק השווי שעד 1,123,910 שקלים חדשים – 5%;
2. על חלק השווי העולה על 1,123,910 שקלים חדשים ועד 3,371,710 שקלים חדשים – 6%;
3. על חלק השווי העולה על 3,371,710 שקלים חדשים ועד 4,642,750 שקלים חדשים – 7%.
4. על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים חדשים ועד 15,475,835 שקלים חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים חדשים – 10%.

דוגמאות:

• רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין) בסך של 2,000,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,517,210 ₪ – לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,517,210 ₪ ועד 1,799,605 ₪ ישולם מס בשיעור 3.5% = 9,884 ₪ 
על חלק השווי העולה על 1,799,605 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 10,020 ₪ 

סה"כ מס רכישה לתשלום – 19,904 ₪ (לעומת 22,367 ₪ בשנת 2013)

• רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,000,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,123,910 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 56,196 ₪
על חלק השווי העולה על 1,123,910 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 6% = 52,565 ₪ 

סה"כ מס רכישה לתשלום – 108,761 ₪ (לעומת 109,107 ₪ בשנת 2013)

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה