שווי המכירה הוא השווי ביום החתימה על ההסכם ואין להוון תמורה ששולמה בתשלומים צמודים אלא במקרים חריגים – דג הכסף ו"ע 1132-07

מאת: סלי אילון, רו"ח 

 

במכירת קרקע, כשהתמורה משולמת במספר תשלומים, התשלומים מוצמדים בדרך כלל למדד מסוים או לשער מטבע.

השאלה שעוסקת בה החלטה זו היא, האם יש לקבוע את שווי המכירה לפי שער הדולר ליום התשלום, או לחבר נומינלית את התשלומים השקליים שבוצעו בפועל, עם או בלי היוון שלהם עד ליום התשלום?

דג הכסף מכרה את מתחם איכילוב תמורת 114 מיליוני ש"ח, שישולמו בתשלומים צמודים לשער הדולר ליום התשלום. בפועל, הדולר התרסק וסך התשלומים שבוצעו בש"ח הסתכם ל 105 מליוני ש"ח.

ועדת הערר, בראשות עו"ד מרגליות, קובעת שיש לקבוע את שווי המכירה לפי שער הדולר ביום החתימה על ההסכם, כלומר – 114 מיליון. אזכיר רק שעו"ד מרגלות ישב גם בוועדת הערר של המכון הגיאופיסי, שם נקבע שיש להוון את התמורה. אבל, החלטת הועדה במכון הגיאופיסי בוטלה בערעור לעליון, ומאז ניתנו עוד פסקי דין שקבעו קביעה דומה.

ההיגיון ברור – שווי המכירה הוא שווי המקרקעין ביום המכירה, וכאשר התמורה מחולקת לתשלומים צמודים לדולר או למדד, יש לראות בכך הלוואה שנתן המוכר לקונה כדי לרכוש את המקרקעין. ההפרש בין שווי המכירה (התמורה לפי שער הדולר ביום המכירה) לבין התשלומים ששולמו בפועל מהווה הוצאות של הפרשי הצמדה וריבית.

העיקרון הזה יכול לשחק גם לטובת הנישומים: לעיתים, סיווג חלק מהתמורה כריבית יכול להביא לתשלום מס כולל נמוך יותר, שכן לעיתים שיעור המס על ריבית היא 10-15% בלבד, והפרשי ההצמדה יהיו פטורים לגמרי ממס.

עניין חשוב שאין לשכוח: במקרים רבים יהיה בסיס לטענה לפיה יש להוון את התשלומים על מנת לקבל שווי מכירה נמוך יותר, ולכן לשלם מס רכישה נמוך יותר.

בכל שאלה תוכלו לפנות למשרדנו, ובמקרים הרלוונטיים נציע לכם חוות דעת בנושא, אשר תגדיל את הסיכויים לכך שבית המשפט יקבל את נושא ההיוון.

 

סלי איילון ושות', משרד רואי חשבון

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה