אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

ביום 3 בפברואר 2014 פרסמה רשות המסים הודעה לציבור, לפיה נתנה הרשות אורכה למועד מסירת ההודעות (בטופס מס' 147 ובטופס מס' 154) על "נאמנות קרובים" שהוקמה לפני יום 1/1/2014 (להלן: "יום התחילה"), וזאת עד ליום 30/6/2014.
 
ביום 9/3/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות וכן מסמך לציבור בעניין הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל (להלן: "הסדר מעבר").
 
על רקע בקשות שהועלו על ידי לשכות המייצגים וציבור הנאמנים, החליטה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד מסירת ההודעות לעיל ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה, כמפורט להלן:
 
את ההודעות לעיל על נאמנות קרובים ימסור הנאמן לפקיד השומה עד ליום 31/12/2014, או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, כמוקדם (להלן: "ההודעה הראשונית"). עם זאת, לאחר שנמסרה ההודעה הראשונית, יוכל הנאמן למסור את ההודעה על בחירת מסלול המיסוי בנאמנות קרובים, באמצעות הגשת טופס 154 נוסף, עד מועד הגשת הדו"ח של הנאמנות לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס 2014 או עד מועד החתימה על "הסדר מעבר" לנאמנות, כמוקדם (להלן: "ההודעה הנוספת"). לא הגיש הנאמן במועד האמור את ההודעה הנוספת, יראו אותו כאילו בחר במסלול מיסוי של חיוב במס של נהנה תושב ישראל בנאמנות במועד החלוקה, כאמור בסעיף 75ח1(ד)(2) לפקודה. ​
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה