ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר – יולי 2014 שנערך על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי:

גירעון:

1.     בחודש יולי נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 2.3 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 0.4 מיליארד בחודש יולי אשתקד.

2.     הגירעון הגבוה יחסית ביולי, משקף במידה מסוימת, את דחיית מועד תשלום מסים לחלק מתושבי הדרום ואת הקדמת התשלומים היזומה לספקים בדרום הארץ.

3.     בחודשים ינואר – יולי 2014 הסתכם הגירעון התקציבי בסך 6.4 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 10.6 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – יולי 2013.

4.     בפעילות למימון היה בחודש יולי גירעון בסך 1.9 מיליארד שקלים.

5.     הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2013  – יולי 2014) עלה לכ- 2.7% תמ"ג לעומת 2.5% גירעון מצטבר  בחודש הקודם.

הוצאות:

1.     סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש יולי ב- 26.3 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 24.0 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית לציבור 2.0 מיליארד שקלים ופירעון ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.3 מיליארד שקלים.

2.     בחודש יולי חלה עליה משמעותית בהוצאות משרדי הממשלה, חלקה עונתית וחלקה נובע מהקדמת תשלומים לספקים ולרשויות בדרום הארץ,  וכן מתשלומים חד פעמיים אחרים.

3.     מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה ב 141.1 מיליארד שקלים  – עלייה של 3.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

4.     לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

4.1.  הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 5.2%, בתקציב תוכנן גידול שנתי  של 7.6% (בהשוואה נוכה התשלום לקרנות הפנסיה הוותיקות בחודש מרס ששולם אשתקד רק בסוף השנה)

4.2.  הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב 3.1%,  בתקציב תוכננה ירידה שנתית של 7.0% (השוואה זו בעייתית בגלל התפלגות ההוצאה החודשית של מערכת הביטחון עד יולי 2013 שנבעה מהמשטר של 1/12 בהעדר תקציב מאושר).

הכנסות:

1.     סך גביית המסים בחודש יולי הסתכמה ב 22.4 מיליארד שקלים. בחודש יולי ניתנה דחייה לחודש אוגוסט במועד תשלום המסים לחלק מתושבי הדרום.

2.     בחודשים ינואר – יולי הסתכמה גביית המסים בסך 149.7 מיליארד שקלים  לעומת 140.2 אשתקד – עלייה נומינלית של 6.8%.

3.     המוסד לביטוח לאומי הפקיד באג"ח בחודש יולי סך של 0.4 מיליארד שקלים ומתחילת השנה סך של 8.4 מיליארד שקלים –  סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של 2.1 מיליארד שקלים ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. בתקציב מתוכננת השקעה שלילית בסך 3.0 מיליארד שקלים.

4.     מענקי סיוע ביטחוני הסתכמו ביולי ב 0.7 מיליארד שקלים וכל יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.3 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון:

1.     בחודש  יולי הסתכם גיוס הון נטו בסך של כ-  6.9  מיליארד שקלים.

2.     בהכנסות הון (הפרטה) התקבל סך של 0.4 מיליארד ממכירת קרקע.

3.     ביתרות הממשלה בבנקים חלה ביולי עליה של 5.4  מיליארד שקלים כתוצאה מסך כל הפעילות התקציבית (גירעון ומימונו).

בחודש יולי 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות

ב-22.4 מיליארדי ₪

             1.   סך הכנסות המדינה ממסים

                  –   בחודש יולי 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-22.4 מיליארדי ₪.

·       בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי החקיקה והתאמות, חלה ירידה של 5.4% לעומת יולי 2013. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-1.6% והגביה ממסים עקיפים ירדה ב-12%.

יצוין כי בחודש יולי 2013 התקבל סכום חד פעמי. בניכוי הסכום החד פעמי היו סה"כ ההכנסות יורדות ב- 1%. בעקבות מלחמת צוק איתן ניתנה לתושבי הדרום אורכה לשלם את תשלומי מע"מ ומס הכנסה עד ל – 15.8.14, דחיה זו מוערכת בהסטת הכנסות מיולי לאוגוסט בסכום כולל של כ – 400 מיליון ₪.

·       בחודשים ינואר-יולי 2014 הגבייה בפועל גבוהה מהתחזית ב-2.2 מיליארד ₪ (כולל אגרות), מתוכם כ-0.8 מיליארד ₪ בגין גבייה בעלת אופי חד פעמי, כך שבניכוי הגביה החד פעמית נשארעודףשל 1.3 מיליארד ₪, לפיהפירוטהבאעודףשל1.1 מיליארד ₪במסיםישירים(לא כולל הגבייה החד פעמית), של 0.1 מיליארד ש"ח במסים עקיפים ושל 0.2 מיליארד ₪ באגרות.

2.    הכנסות רשות המסים בישראל

·       הכנסות רשות המסים בחודש יולי 2014 הסתכמו ב-21.8 מיליארד ₪ לעומת 22.6 מיליארד ₪ ביולי 2013. בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות ובניכוי הסכום החד פעמי הגדול ביולי 2013, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 1% לעומת החודש המקביל אשתקד.

·       נתוני המגמה מצביעים על יציבות עם נטייה לירידות במסים עקיפים ואילו במסים ישירים מסתמנת עליה.

·       הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר- יולי 2014 הסתכמו ב-146.0 מיליארד ₪ לעומת 136.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 3.1%. יש לציין שהגידול המצטבר בהכנסות הולך ופוחת, בחודשים ינואר- מאי עלו ההכנסות לעומת אשתקד ב-7.3% ובחודשים ינואר-יוני הן עלו ב- 4.8%.

הכנסות ממסים ישירים

·       בחודש יולי 2014 הסתכמוההכנסות ממסים ישירים ב-11.2 מיליארד ₪ לעומת 10.9 מיליארד ₪ ביולי 2013. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 1.6%. ללא הסכום החד פעמי מיולי 2013, היו ההכנסות עולות ב-12%.

·       ניכויים משכר ואחרים – הגביה מסה"כ הניכויים בחודש יולי 2014 הסתכמה ב-7.2 מיליארד ₪, עליה ריאלית של 6.5% לעומת יולי 2013.

·       שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-378 מיליון ₪, עליה של 14.3% לעומת יולי 2013. בגביה מריבית נרשמה ירידה של ,25.6% בעוד שבגביה מני"ע נרשמה עליה של 87%.

·       מס הכנסה מחברות ומעצמאיים– הגביה ממס הכנסה הסתכמה בחודש יולי 2014 ב-4.8 מיליארד ₪, ירידה של 2.1% בהשוואה ליולי 2013. בגביה מעצמאים נרשמה עליה של 12.2%, בעוד שבגביה מחברות נרשמה ירידה של 6.6%. כאמור ביולי אשתקד נרשמה גביה חריגה חד פעמית, ובניכוי גביה זו נרשמה בגבייה מחברות עליה של 7%.

·       מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו ב-747 מיליון ₪, עליה ריאלית של 4.6% לעומת יולי 2013. הגידול בגביה התרכז במס שבח, אשר רשם עליה ריאלית של 13% בעוד גביית מס רכישה ירדה ב-1%. על רקע ממצאים אלו,העומדים לכאורה בסתירה לרמה הנמוכה של העסקאות בדירות מאז תחילת  2014, יש לציין כי גביית מיסוי מקרקעין מושפעת באופן חלקי בלבד מהיקף העסקאות בדירות. ראשית גביית מס שבח היא בעיקר מקרקעות ומנכסים מניבים, ועסקאות אלו, בפרט הגדולות שבהן, מתאפיינות בפיגור משמעותי בגביה ביחס למועד העסקה. באשר למס רכישה מדירות, הגבייה מושפעת בעיקר מהשינויים בהיקף הרכישות של "דירה נוספת", העתירות במס. גידול במשקל העסקאות בדירות אלו מתחילת 2014, ובפרט באזורים היקרים, תרם לירידה המתונה בגביית ממס רכישה.

·       החזרים – ההחזרים הסתכמו ב-1,041 מיליון ₪, ירידה של 7%.

ההכנסות ממסים עקיפים

·       בחודש יולי 2014 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-10.6 מיליארד ₪, לעומת 11.7 מיליארד ₪ ביולי 2013. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 12%. חלק מהירידה נובע מדחיית תשלומי מע"מ של תושבי הדרום מיולי לאוגוסט.

·       מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש יולי הסתכמו ב-7.7 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של 11% לעומת יולי 2013. ללא העלאת שיעור המע"מ ביוני אשתקד היו ההכנסות ממע"מ יורדות ב-13.3%. הירידה בהכנסות נובעת בין השאר מדחיית תשלומים של תושבי הדרום מיולי לאוגוסט.

·       מס קניה יבוא –ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש יוני הסתכמו ב-1.4 מיליארד ₪, ירידה של 3.4% לעומת יולי 2013. עיקר ההכנסות ממס קניה מתקבלות מרכב, סיגריות, דלק, כהל ומכשירים סלולריים. בהכנסות מיבוא רכב חלה ירידה של 18%, חלקה כתוצאה מיבוא גבוה בחודש יולי 2013, ערב השינוי בנוסחת המיסוי הירוק. יש לציין כי במצטבר מתחילת השנה חלה עליה של 1% בהכנסות מיבוא רכב. ביבוא דלק חלה עליה של 75% כתוצאה מיבוא מוגבר של סולר ופחם. גם בהכנסות מטלפונים סלולריים וכהל חלה עליה בהכנסות ביולי 2014 לעומת 2013.

 

3.   הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודשים ינואר-יולי2014 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-3.7 מיליארד ₪, לעומת 3.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

You may also like...

כתיבת תגובה