ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים לחודשים ינואר- יוני 2014

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר – יוני 2014 שהוכן על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי.

גירעון

1.     בחודש יוני נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 4.9 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 3.7 מיליארד בחודש יוני אשתקד.

2.     בחודשים ינואר – יוני 2014 הסתכם הגירעון התקציבי בסך 4.0 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 10.2 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – יוני 2013.

3.     בפעילות למימון היה בחודש יוני גירעון בסך 4.5 מיליארד שקלים.

4.     הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (יולי 2013  – יוני 2014) עלה לכ 2.5% תמ"ג, זאת לאחר ירידה רצופה של הגירעון המצטבר מתחילת השנה ועד מאי לרמה של 2.4% תמ"ג.

 

הוצאות

1.     סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש יוני ב 24.7 מיליארד שקלים.             מזה: הוצאות משרדי הממשלה 21.9 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית לציבור  2.1 מיליארד שקלים ופירעון ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.7 מיליארד שקלים.

2.     בחודש יוני חלה עלייה עונתית בהוצאות משרדי הממשלה בהשוואה לחודשים קודמים, זאת עקב תשלום דמי הבראה לעובדי המדינה.

3.     מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה ב 117.1 מיליארד שקלים. עלייה של 3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

4.     לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

4.1.  הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 4.3%, בתקציב תוכנן גידול שנתי של 7.6% (בהשוואה נוכה התשלום לקרנות הפנסיה הוותיקות בחודש מרס ששולם אשתקד רק בסוף השנה)

4.2.  הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב 0.6%, בתקציב תוכננה ירידה שנתית של 7.0% (השוואה זו בעייתית בגלל התפלגות ההוצאה החודשית של מערכת הביטחון במחצית הראשונה של שנת 2013 שנבעה מהמשטר של 1/12 בהעדר תקציב מאושר).

הכנסות

1.     סך גביית המסים בחודש יוני הסתכמה ב 18.4 מיליארד שקלים.

2.     בחודשים ינואר – יוני הסתכמה גביית המסים בסך 127.3 מיליארד שקלים  לעומת 117.0 אשתקד – עלייה נומינלית של 8.8%.

3.     בחודש יוני המוסד לביטוח לאומי הפקיד באג"ח  סך של 0.4 מיליארד שקלים ומתחילת השנה סך של 8.0 מיליארד שקלים. סכום זה מבטא השקעה שלילית בסך של 2.1 מיליארד שקלים ביחס לפירעונות הקרן והריבית ששולמו למוסד. בתקציב מתוכננת השקעה שלילית בסך 3.0 מיליארד שקלים.

4.     מענקי סיוע ביטחוני הסתכמו ביוני ב 0.7 מיליארד שקלים וכל יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.3 מיליארד שקלים.

 

מימון הגירעון

1.     בחודש  יוני היה גיוס הון נטו שלילי  נטו בסך של כ  4.0  מיליארד שקלים.

2.     בהכנסות הון (הפרטה) התקבל סך של 0.2 מיליארד ממכירת קרקע.

3.     ביתרות הממשלה בבנקים חלה ביוני ירידה של 8.3 מיליארד שקלים כתוצאה מסך כל הפעילות התקציבית (גירעון ומימונו).

 

בחודש יוני 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב18.4 מיליארדי ₪

1.   סך הכנסות המדינה ממסים

·   בחודש יוני 2014 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב18.4 מיליארדי ₪.

·       בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי החקיקה והתאמות, חלה ירידה של 7.9% לעומת יוני 2013. הגביה ממסים ישירים ירדה ב9.2% והגבייה ממסים עקיפים ירדה ב6.5%. יצוין כי בחודש יוני 2013 התקבל סכום חד פעמי. בניכוי הסכום החד פעמי היו סה"כ ההכנסות יורדות ב 4.3%. מלבד זאת יש לציין כי ההכנסות ביוני 2013 היו גבוהות באופן יחסי בגלל הקדמת רכישות לפני העלאת המע"מ בחודש יוני 2013 כשהסכומים עבור הרכישות שולמו בחודש יוני.

2.     הכנסות רשות המסים בישראל

·       הכנסות רשות המסים בחודש יוני 2014 הסתכמו ב17.9 מיליארד ₪ לעומת 18.9 מיליארד ₪ ביוני 2013. בניכוי תיקוני החקיקה והתאמות ובניכוי הסכום החד פעמי הגדול ביוני 2013, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4.3% לעומת חודש המקביל אשתקד.

·       נתוני המגמה מצביעים על יציבות במסים עקיפים ואילו במסים ישירים מסתמנת ירידה.

·       בחודשים ינואר-יוני 2014 הגבייה בפועל גבוהה מהתחזית ב3.3 מיליארד ₪ (כולל אגרות), מתוכה כ0.8 מיליארד ₪ בגין גבייה בעלת אופי חד פעמי, כך שבניכוי הגבייה החד פעמית נשארעודףשל 2.5 מיליארד ₪, לפיהפירוטהבא:עודףשל1.7 מיליארד ₪במסיםעקיפים, עודףשל 0.7 מיליארד ₪ במסיםישירים (לא כולל הגבייה החד פעמית)ועודף של 0.1  מיליארד ₪ באגרות.

·       הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר- יוני 2014 הסתכמו ב-124.2 מיליארד ₪ לעומת 114.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 4.8%. יש לציין שהגידול המצטבר בהכנסות הולך ופוחת, בחודשים ינואר- מאי עלו ההכנסות לעומת אשתקד ב7.3%.

הכנסות ממסים ישירים

·       בחודש יוני 2014 הסתכמוההכנסות ממסים ישירים ב 9.0 מיליארד ₪ לעומת 9.8 מיליארד ₪ ביוני 2013. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.2%.

·       ניכוייםמשכר וניכויים אחרים – הגבייה מסה"כ הניכויים בחודש יוני 2014 הסתכמה ב5.5 מיליארד ₪, עלייה ריאלית של 2.1% לעומת יוני 2013 .

·       שוק ההון – הגבייה משוק ההון הסתכמה ב369 מיליון ₪, ירידה של 23% לעומת יוני 2013. בחלוקה בין סוגי מס אנו רואים כי בגבייה מריבית נרשמה ירידה של 35%, בעוד שבגבייה מני"ע נרשמה ירידה של 12%.

·       מס הכנסה מחברות ומעצמאיים – הגבייה ממס הכנסה הסתכמה בחודש יוני 2014 ב3.5 מיליארד ₪, ירידה של 19% בהשוואה ליוני 2013. בגבייה מעצמאים נרשמה עלייה של 3.3%, בעוד שבגבייה מחברות נרשמה ירידה של 23%. יצוין כי ביוני אשתקד נרשמה גבייה חריגה חד פעמית ובניכוי גבייה זו נרשמה ירידה של 11%.

·       מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו ב 677 מיליון ₪, ירידה ריאלית של 0.2% לעומת יוני 2013.

·       החזרים – ההחזרים הסתכמו בכ946 מיליון ש"ח, עלייה של כ 12.8%.

ההכנסות ממסים עקיפים

·       בחודש יוני 2014 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב8.8 מיליארד ₪, לעומת 9.1 מיליארד ₪ ביוני 2013. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 6%.

·       מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף בחודש יוני הסתכמו ב5.8 מיליארד ₪, ירידה ריאלית של 6.9% לעומת יוני 2013. ללא העלאת שיעור המע"מ ביוני אשתקד היו ההכנסות ממע"מ יורדות ב 9.7%. הירידה בהכנסות מע"מ נובעת מכך שביוני 2013 התקבלו במע"מ ייצור מקומי הכנסות גבוהות מאוד מענף הבנייה לפני העלאת המע"מ בחודש יוני 2013.

·       מס קניה יבוא –ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש יוני הסתכמו ב1.3 מיליארד ₪, עלייה של 0.6% לעומתיוני 2013. עיקר ההכנסות ממס קניה מתקבלות מרכב, סיגריות, דלק, כהל ומכשירים סלולריים.

רכב – בהכנסות מיבוא רכב חלה עליה גבוהה של 59% וזאת כתוצאה מיבוא נמוך מאוד בחודש יוני 2013 (נבע מיבוא מוגבר באפריל ומאי 2013 לפני העלאת  המע"מ). יש לציין כי במצטבר מתחילת השנה חלה עליה של כ 5% בהכנסות מיבוא רכב.

דלק – ביבוא דלק חלה ירידה של 36% וזאת כהמשך מגמה של ירידה ביבוא סולר ומעבר לצריכת גז.

 

3.    הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודשים ינואר-יוני2014 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב3.1 מיליארד ₪, לעומת 2.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

You may also like...

כתיבת תגובה