הקלות במס לניצולי השואה

לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מצאנו לנכון להביא תמצית הקלות במס הרלוונטיות לניצולי השואה: • הקלות במס הכנסה

קצבאות נכות המשולמות על ידי מדינת חוץ לניצולי שואה, פטורות ממס, כך גם קצבאות נכות המשולמות על ידי ממשלת ישראל לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים ותקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים על ידי תושב ישראל מרשויות מדינה זרה. 

פטורות ממס גם הכנסות ריבית, שנבעו מתכניות חסכון או מפיקדונות במטבע חוץ, שמקורן בפיצויים, בקצבה או בקצבת נכים (נכי רדיפות הנאצים, יתומי מלחמת העולם השנייה וכדומה).

• הקלות במיסוי מקרקעין
נכה, שדרגת נכותו לצמיתות, עפ"י חוק נכי המלחמה בנאצים, אינה פחותה מ-19%, וכן נכה שדרגת נכותו לצמיתות, עפ"י חוק נכי רדיפות הנאצים, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור, זכאים לתשלום מס רכישה בשיעור של 0.5% בלבד בעת רכישת דירת מגורים לשם שיכונם. הפטור כאמור יינתן פעמיים בחיים בלבד. 

נכה המבקש לעשות שימוש בפטור זה והדירה הנרכשת היא דירתו היחידה, צריך לשים לב כי תשלום מס הרכישה האמור אינו גבוה מהמדרגות הניתנות ברכישת דירה יחידה.

You may also like...

כתיבת תגובה