ועדת הכספים אישרה את הארכת תוקף תשלום מקדמות מס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין עד ליום 28/2/2014

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק) לחודשיים נוספים עד ליום 28/2/2014.
 
סעיף המקדמות בחוק מטיל חובה על רוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המסים על חשבון מס השבח שיחול על המוכר  וזאת מתוך כספי התמורה החוזית.

תשלום המקדמה כמוהו כתשלום המס שחייב בו המוכר ומכאן שבעת התשלום, מקבל הרוכש אישור מס שבח לרישום זכויותיו בפנקס המקרקעין (יובהר כי לצורך הרישום יידרש בנוסף גם אישור מס רכישה).
 
במקביל להארכת תוקף המקדמה מסרה רשות המסים לוועדה כי בתקופה הקרובה תקודם הצעת חוק, שגובשה תוך שיתוף עם נציגי הלשכות המקצועיות, שתקבע את המקדמה כהוראת קבע תוך הכנסת שינויים ושיפורים במנגנון הקיים, זאת על בסיס ניסיון העבר שנצבר ברשות ולאור יתרונותיה הבולטים של המקדמה אשר מונעת חסמים אפשריים ברישום הזכות על שם הרוכש ומקצרת משמעותית את הליך רישום הזכויות.  
 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה