חוזר ‏מס ‏הכנסה ‏מס 03/2014 בנושא: פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3)

פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3).

1. רקע

1.1 במסגרת סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 להלן: "הפקודה", נקבע פטור ממס רווח הון לתושב חוץ, במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, או במכירת זכות של חבר בני אדם תושב חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות, במישרין או בעקיפין, בנכסים הנמצאים בישראל.

1.2 עד לתיקון 197 לפקודה (שתחילתו ביום 1.8.2013), קבע סעיף 97(ב3) לפקודה (כנוסחו אז), כי הפטור האמור לא יחול במכירת נייר ערך של חברה, שביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו, עיקר שווים של הנכסים שבהם מחזיקה החברה, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין.

1.3 הסייג האמור נקבע כדי לשמור את זכויות המיסוי של מדינת ישראל כמדינת מקור בהתאם להוראות הדין הבינלאומי בכלל, ואמנת המודל של ארגון ה- OECD (להלן: "אמנת‏ המודל") בפרט בסיטואציה בה מרבית ריווח ההון מקורו במישרין או בעקיפין בנדל"ן המצוי בישראל.

1.4 הגדרת מקרקעין באמנת המודל הינה רחבה וכוללת גם זכות שאינה מגיעה כדי "זכות במקרקעין" לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק ‏המקרקעין"). כך, למשל, לפי אמנת המודל, ההגדרה כוללת זכויות הנאה ממקרקעין )גם בעלי אופי פירותי(, מחוברים למקרקעין, משאבי טבע וכל שימוש נלווה למקרקעין כגון חקלאות או כריתת עצים2 בנוסף, ההגדרה כוללת גם הכנסות עקיפות ממקרקעין וכן איגודי מקרקעין.

1.5 במסגרת תיקון 197 לפקודה, הורחב הסייג האמור בסעיף 97(ב3)(2). כך שהוא יחול גם לגבי רווחי הון הנובעים ממכירת זכויות הקשורות במקרקעין ומשאבי טבע בישראל, כפי שיפורט להלן2 יובהר, כי מלבד הרחבת הסייג כאמור, שאר הוראות סעיף 97(ב3) כנוסחו טרם תיקון הסעיף לא שונו.

‏1.6 מטרת חוזר זה זו הינה לפרט את השינויים שנקבעו בסעיף 97(ב3) לפקודה במסגרת תיקון 197, ליתן דגשים באשר להוראות הסעיף בנוסחו המתוקן, ולהבהיר את העמדה בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.

 

לחץ כאן לקריאת החוזר

You may also like...

כתיבת תגובה