מאמר: שינויים עיקריים בשנת 2013 – מס הכנסה (המשך)

1.2.5 נקודות זיכוי לאקדמאים

נקודות זיכוי לאקדמאים בהתאם לתיקון 197 לפקודה , נקבע כהוראת שעה כי בתקופה שבין 1 בינואר 2014 ועד 31 בדצמבר 2015 תינתן נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי , לפי העניין , ליחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי , בשנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה בלבד , לפי בחירתו , וזאת חלף המצב כפי שהיה קיים עד היום על פיו אקדמאים היו זכאים לנקודות כאמור במשך תקופה שהינה כמספר שנות הלימודים האקדמאיות ( אך לא יותר משלוש שנים עבור תואר ראשון ושנתיים עבור תואר שני ) .

1.2.6 הרפורמה במיסוי חברות משפחתיות במסגרת חוק ההסדרים 2013 ו – 2014

תוקנו הוראות פקודת מס הכנסה ביחס לחברה משפחתית . השינויים כפי שיפורטו להלן הינם מרחיקי לכת ומגבילים באופן מהותי את האפשרות ליהנות מהסדר המס החל על חברה משפחתית : • החל מיום 1 בינואר 2014 , רק חברה חדשה תוכל לבקש להיחשב כחברה משפחתית בהודעה שתימסר בתוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה . לא מסרה הודעה כאמור , לא תוכל לבקש להיות חברה משפחתית בעתיד .

• חברה משפחתית שתבקש להפוך לחברה רגילה , תודיע על כך לפקיד

השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת המס . חברה שחדלה להיות חברה משפחתית לא תוכל עוד לבקש ולהיות חברה משפחתית . • בתקופה של ארבעה חודשים שתחילתם ביום 1 באוגוסט 2013 ( עד ליום 1 בדצמבר 2013 ) , תוכל חברה רגילה להפוך לחברה משפחתית החל משנת המס 2014 , ואולם במקרה כאמור יבוצע לה מעין פירוק רעיוני לצרכי מס במסגרתו יראו את העודפים שנצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2013 כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות ויחולו עליהם שיעורי המס בהתאם להוראות הפקודה . בעת חלוקתם בפועל של העודפים לא יוטל מס נוסף . תשלום המס בגין דיבידנד הפירוק הרעיוני יידחה ככלל , עד ליום 31 בדצמבר 2017 .

כמו כן , במועד המכירה של הנכסים הקיימים בחברה ליום 31 בדצמבר 2013 יפוצל רווח ההון באופן לינארי לתקופה בה היתה חברה רגילה ( יחויב במס שולי ) ולתקופה בה היתה חברה משפחתית ( יחויב במס רווחי הון בידי יחיד ) .

• תוקנה ההגדרה הקובעת מהם הרווחים שאותם ניתן לחלק כדיבידנד ( אשר יראו אותם כאילו לא חולקו ) ולפיכך לא תקום בגינם חבות מס נוספת – הכנסתה החייבת של החברה בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת המס החל על הנישום המייצג , אם שולם על ידי החברה המשפחתית והיא לא חייבה אותו בהתאם .

• חברה משפחתית לא תוכל להיות צד

לשינוי מבנה ( מיזוג או פיצול ) הפטור ממס בהתאם להוראות חלק ה 2 לפקודה , למעט הוראות סעיפים 104 א ו – ב104 לפקודת מס הכנסה . • נקבעו הוראות ביחס לחישוב התמורה במכירת מניה של חברה משפחתית .

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

You may also like...

כתיבת תגובה