מאמר: שינויים עיקריים בשנת 2013 – מס הכנסה (המשך)

 1.2.8 חלוקת דיבידנד מתוך רווחי שערוך

בהתאם לתיקון 197 החל מיום 1 באוגוסט 2013 , במקרים בהם בוצעה חלוקת דיבידנדים מרווחים שמקורם ב " רווחי שערוך " , יראו לצרכי מס את הנכס שבגינו נרשמו רווחי השערוך בדוחות הכספיים , כאילו נמכר ונרכש מחדש על ידי החברה המחלקת ( להלן : " מכירה ורכישה רעיונית " ) ומחירו המקורי החדש יהיה התמורה שנקבעה בגין המכירה הרעיונית .

" רווחי שערוך " מוגדרים במסגרת הפקודה כעודפים שלא נתחייבו במס חברות מהסוג שקבע שר האוצר , באישור ועדת הכספים של הכנסת , בסכום העולה על 1 מליון ש " ח המחושב באופן מצטבר ממועד רכישתו של הנכס . יצוין כי נכון ליום כתיבת מדריך זה , טרם פורסמו תקנות כאמור .
" עודפים " מוגדרים כסכומים הכלולים בהון העצמי של החברה שאינם הון מניות או פרמיה כהגדרתה בחוק החברות , והכול לפי הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים שערכה החברה בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים .

התמורה בשל המכירה הרעיונית תקבע

בגובה סכום החלוקה המגולמת בתוספת יתרת המחיר המקורי של הנכס . יצויין כי החברה תהא רשאית לבחור את סדר חלוקת רווחיה ומשכך הרי שתוכל לבחור שלא לחלק את רווחי השיערוך .

1.2.9 הגבלת תחולת סעיף 96 לפקודה ביחס לשחלוף נכסים מסוימים

במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מיום 1 באוגוסט 2013 הוראות סעיף 96 לפקודה , המאפשר דחיית תשלום המס על רווח ההון , כולו או חלקו , בהתקיים התנאים הקבועים בו , לא יחולו לגבי רווח הון ממכירת נכסים המפורטים להלן :

• כלי רכב מנועי פרטי , ששימש את המוכר לצורך החכרה או השכרה .

• זכות מקרקעין מחוץ לישראל .

• נכס שנמכר במכירה רעיונית אגב חלוקת נכסי שערוך .

1.2.10 העלאת שיעור המס החל על פרסים וזכיה בהגרלות

בתיקון 197 לפקודת מס הכנסה הועלה שיעור המס החל הכנסה מהימורים , מהגרלות או מפרסים , כך שהחל מיום 1 בינואר 2014 שיעור המס יעמוד על 30% חלף .25%

 1.2.11 פטור מרווח הון בידי תושב חוץ

בהתאם לתיקון 197 לפקודה לא יחול על תושב חוץ פטור מרווח הון ממכירת נייר ערך של חברה שביום רכישתו ובשנתיים שקדמו למכירתו , עיקר שווים של הנכסים שהחברה מחזיקה במישרין או בעקיפין הינו אחד מאלה :

1.     זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין כהגדרתן בסעיף 1 ולרבות כל זכות אחרת במקרקעין כמשמעותה בחוק המקרקעין , התשכ " ט – ;1969

2.    זכות שימוש במקרקעין או בכל נכס המחובר למקרקעין בישראל ;

3.    זכות לניצול משאבי טבע בישראל ;

4.    זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל .

 

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

You may also like...

כתיבת תגובה