מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי

בקשה להכרה כמוסד ציבורי

לענין תרומות ) סעיף 46 לפקודת מס הכנסה(

פטור והקלות במיסוי מקרקעין )סעיף 61 )ד(  לחוק מיסוי

מקרקעין(

לפניך מערכת כללים והתחייבויות וכן קריטריונים לצורך הגשת בקשה להכרה כמוסד ציבורי

לענין תרומות, סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ופטור והקלות במיסוי מקרקעין, סעיף 61 )ד( לחוק מיסוי מקרקעין.

הבקשה תוגש על טופס 5245 אליה יצורפו המסמכים הבאים:

1.    פרטים על פעילות המוסד.

2.    מסמכי התאגדות

3.    רשימת המייסדים ונושאי התפקידים

4.    דו"חות כספיים.

5.    כתב התחייבות ונספחיו ובו שורה של ההתחייבויות שעל המוסד המבקש לעמוד בהם.

6.    רישום במס הכנסה

7.    רישום במע"מ.

8.    אישור ניהול תקין מרשם העמותות או רשם ההקדשות.

כדי למנוע עיכובים בטיפול בבקשה, הינך מתבקש למלא את כל ההתחייבויות ולהמציא את כל הרשימות והפירוטים. )ראה נספח א'(

לצערנו, לא נוכל לדון בבקשות שלא ימלאו אחר כל הדרישות.

המסמכים והפרוטים יומצאו למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים נציבות מס הכנסה

רח' כנפי נשרים 4 ירושלים

ת.ד 1170 ירושלים 91010

 

לחץ כאן לקריאת המדריך

You may also like...

כתיבת תגובה