מס קניה – נוהל מס' 1 – תעודת עוסק רשום

בפרק זה מפורט נוהל קבלת תעודת עוסק רשום, לרבות תנאי הזכאות לקבלתה, אופן הגשת הבקשה, הפקדת ערבויות, ביצוע המעקב והביקורת לעוסק, בדיקת עמידתו בתנאי התעודה וכיו"ב. :

מס קניה מוטל על יבוא טובין ועל מכירת טובין מייצור מקומי. 

מועד החיוב במס של טובין מייצור מקומי הוא מועד מסירת הטובין וכאשר מדובר ביבוא, מועד החיוב במס הוא מועד שחרור הטובין מפיקוח המכס. 
עם זאת, במקרים המפורטים בסעיפים 72)ד()1( ו- 2)ב( לחוק מס קניה ובכפוף לשיקול דעתה של רשות המסים, ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום לפי סעיף 6 לחוק מס קניה. 
עוסק שקיבל תעודת עוסק רשום, רשאי להשתמש בתעודה זו ולשחרר את הטובין הכלולים בתעודה מפיקוח המכס, ו/או לרכוש את אותם הטובין מיצרן מקומי, ללא תשלום מס-קניה, והכל בכפוף לקיום מלוא תנאי התעודה. 

 

קישור למסמך

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה