רשות המסים מסדירה את מיסוי הנאמנויות הזרות ומפרסמת הסדרי מעבר לנאמנויות זרות לאחר סגירת פרצת המס בחקיקה

רשות המסים פרסמה היום הסדרי מעבר שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני 31.12.2013 שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל. הסדרי המעבר הינם וולונטריים והם נועדו להעניק ודאות בנוגע לחבות במס של אותן נאמנויות זרות שהוקמו לפני ה- 31.12.2013.


ככלל, על פי הדין עד ליום 1.1.2014, ההכנסות שהופקו מנכסים השייכים לנאמנות
מהסוג האמור לעיל לא היו חייבות במס בישראל לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, למעט באותם מקרים שבהם לנהנה הישראלי השפעה על פעילות הנאמנות וחלוקת הכספים ממנה לנהנים.
 
על רקע מקרים בהם התגלה כי נישומים ניצלו לרעה את הוראות החוק המקלות, וכן, על רקע המגמה להשוות את תוצאת המס בין העברת מתנה ישירות מתושב חוץ לתושב ישראל לבין העברתה בדרך של נאמנות, יזמה רשות המסים כחלק מהמאבק בהון השחור והשוויון בנטל את תיקון החוק כך שהחל מתאריך 1.1.14 יתחייבו נאמנויות אלו על הכנסתן במס בישראל.
 
לאור הקביעה כי מקום בו קיימת השפעה של הנהנה הישראלי נאמנויות אלו חייבות עוד קודם לתיקון החוק במס בישראל, מחד, ועל רקע הקושי באיתור והוכחת ההשפעה הנ"ל, מאידך, נקבע הסדר המעבר שבמסגרתו מוצעות מספר חלופות מיסוי שיקבעו על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של הנהנה בנאמנות. על פי הוראות ההסדר נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס (בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת) בתקופה הקובעת. כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 3%-6% המחושבים על הון הנאמנות (במקום על ההכנסה החייבת). כחלק מהסדר המעבר, ייקבע  לנכסי הנאמנות, במקרים המתאימים, בסיס עלות חדש ויום רכישה חדש.


בקשות להיכלל בהסדרי המעבר יומצאו למשרדי פקיד שומה ת"א 1 או פקיד שומה ת"א 3, לפי העניין, בצירוף הנספחים הרלוונטיים, עד ליום 31.12.2014.

הנוסח המלא של הסדר המעבר מפורסם 
באתר האינטרנט של רשות המסים. 

You may also like...

כתיבת תגובה