רשות המסים משיקה "מסלול ירוק" נוסף בפרה-רולינג – לאופציות עובדים

רשות המסים מפרסמת "מסלול ירוק" חדש לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג), שעניינו הוספת מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ובחלוקת דיווידנדים במסגרת הענקת אופציות לעובדים, שמטרתם לשמר את שווי ההטבה הכלכלית לעובדים.
 
המסלול החדש מצטרף ל-12 המסלולים הקיימים, שנועדו לייעל ולפשט תהליכים בגביית מס במקרים מיוחדים אשר אין לגביהם חבות מס קבועה מראש בחקיקה הקיימת. המסלול החדש צפוי לקצר בכ-50% את משך זמן הטיפול במיסוי מכשירים הוניים המוענקים לעובדים בעת יישום מנגנוני התאמה שונים.
כדוגמה, אחד ההסדרים הכלולים במסלול מאפשר לחשב את תקופת ההקפאה למימוש האופציות לעובדים באמצעות נאמן, החל ממועד ההקצאה הראשוני של האופציות ולא ממועד ביצוע ההתאמות, על מנת ששיעור המס שייגבה בעת מימוש האופציות יהיה בשיעור מס רווח הון, ולא מס שולי שלרוב יהיה משמעותית גבוה יותר. אמצעי נוסף להגנה על נכסי העובדים שנקבע במסלול זה הוא קביעת תנאים מחייבים להחלת ההסדרים המיסויים, ביניהם איסור על ביצוע התאמות בנוגע לאופציות באופן שונה בין עובד לעובד, או על ביצוע התאמות באופן גבוה יותר למי שאינו עובד החברה מבלי להחיל את אותו השינוי על העובדים.
 
המסלולים הירוקים הם פרי יוזמת רשות המסים לייעול השירות הניתן לציבור וקיצור זמני הטיפול בבקשותיו לפרה-רולינג, תוך הענקת וודאות בחבות המס או השלכותיו. רשות המסים העמידה בפני נישומים את האפשרות לקבל החלטת מס מקדמית (פרה-רולינג) המיידעת את הנישום על גובה המס שישלם בגין פעולה מסויימת, שבעקבותיה יוכל לבצע שיקולים כלכליים בהתאם. לאור הביקוש הרב לקבלת החלטות מקדמיות, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי בתוך החטיבה המקצועית ברשות המסים על קביעת "מסלולים ירוקים", המאפשרים מתן החלטת מיסוי מהירה בנושאים נפוצים. המסלולים הוחלו על נושאים שרמת מורכבותם מאפשרת קביעת מסגרות וקריטריונים אחידים, והחלטת המיסוי ניתנת על סמך הצהרות והתחייבויות המבקש, לאחר בדיקה ואישור של החטיבה המקצועית, בזמן קצר משמעותית מהליך הפסיקה הרגיל.
 
לינק לטופס לקבלת המסלול החדש: http://taxes.gov.il/taxesformslist/itcyrok.pdf
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה