תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202) – התשע"ד – 2014

פורסת תיקון מס' 202 לפקודת מס הכנסה המאריך את הוראת השעה לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה חשבונית – לא יחול בקביעת הכנסה החייבת וזאת אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים, לשנים 2012 ו- 2013.

 

לידיעתכם.

 

להלן נוסח התיקון:

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד–2014*

 

תיקון כותרת פרק שביעי לחלק ד'

1.

בפקודת מס הכנסה[1] (להלן – הפקודה), בכותרת פרק שביעי לחלק ד', במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".

תיקון סעיף 87א

2.

בסעיף 87א לפקודה, במקום "עד 2011" יבוא "עד 2013".

תחילה

3.

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

יאיר לפיד

שר האוצר

 

 

 

 

 

 

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

 

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

 

 

 

 


* התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 651.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 249.

You may also like...

כתיבת תגובה