אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

ביום 5 באוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג-2013  (להלן: "חוק ההסדרים" או "התיקון"), במסגרתו בוצעו תיקונים בהוראות שונות בדיני המס, ובין היתר נערכו שינויים בהסדרי מיסוי הנאמנויות.

בתוך כך, שונה פרק רביעי 2 של חלק ד' לפקודה (פרק הנאמנויות) והוגדרה בסעיף 75ח1(ב) "נאמנות קרובים" שהיא נאמנות שבה היוצר הוא תושב חוץ, הנהנה הוא תושב ישראל, ובין היוצר לנהנה שהוא תושב ישראל מתקיימים יחסי קרבה מוגדרים.
 
הנאמן בנאמנות קרובים מחויב, בין היתר, להודיע לפקיד השומה הן על יצירת הנאמנות בטופס מס' 147, והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי בטופס 154. את הטפסים יש להגיש תוך  60 יום מיום הקמתה או הפיכתה של נאמנות לנאמנות קרובים, וביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום 1/1/2014 (להלן: "יום התחילה") יש למסור הודעות כאמור עד ליום  31/01/2014.
 
על רקע בקשות שהועלו על ידי לשכות המייצגים וציבור הנאמנים, החליטה רשות המסים על מתן אורכה למועד מסירת ההודעות לעיל (בטופס מס' 147 ובטופס מס' 154) ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני יום התחילה, וזאת עד ליום30.6.2014 .  את הטפסים ניתן להוריד באתר האינטרנט של רשות המסים.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה