אושר: ביטוח לאומי לא יוכל לגבות תשלום לאחר שבע שנים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 152) (דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים), התשע"ד-2014 של חבר הכנסת אמנון כהן (ש"ס)ההצעה מבקשת לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי יוכל לדרוש את תשלום דמי הביטוח, לכל המאוחר, עד תום שבע שנים מהמועד לתשלום. דמי ביטוח שתשלומם לא נדרש בתקופה האמורה – לא ייגבו עוד, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה. הוראה זו לא תחול במקרים בהם המבוטח עצמו גרם לכך שלא ניתן היה לדרוש ממנו את תשלום דמי הביטוח, אם על ידי כך שלא קוימה חובת דיווח לפי סעיף 355 או אם על ידי כך שלא קוימה חובת רישום לפי סעיף 379, ובמקרים בהם המבוטח הודה בקיום חוב באופן המעיד שידע על החוב אף בהיעדר משלוח דרישה לתשלום כאמור. עוד מוצע לקבוע כי הוראות ההסדר המוצע יחולו על חובות תשלום שביום התחילה טרם חלפו שבע שנים ממועד תשלומם.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "אנו עדים למצבים בהם דורש המוסד לביטוח לאומי פירעון חוב שנים לאחר מועד תשלומו, ולאחר שהצטבר לכדי סכום גדול, ללא ידיעת החייב. סכום החוב עלול להגיע לממדים לא הגיוניים ולכדי צווי עיקול, כשבעל החוב כלל לא היה מודע להצטברותו, או משום שלא קיבל מעולם דרישה לשלמו לפני כן. התופעה פוגעת בעיקר בצעירים, שצברו חוב לפני שירותם הצבאי על חודשים שלא עבדו, ונתקלים בדרישה לפריעת החוב המוגזם שהצטבר כתוצאה מריביות, הרבה לאחר שיחרורם."8 ח"כים תמכו ללא מתנגדיםההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה שנייה ושלישית

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה